Hoppa till huvudinnehåll
 

Volontärsamordning

Volontärer som delar ut dricka till tävlingsdeltagare.

Det här bidraget syftar till att stödja volontärsamordning och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet.

Viktiga datum

Senaste dag för att skicka in ansökan har passerat och ansökan är nu stängd.
Beslut meddelas: första halvan av juli 2024

MUCF kommer att prioritera de ansökningar som bäst uppfyller syftet med bidraget och uppfyller de krav och villkor som regeringens förordning och MUCF ställer. 

Så här kan bidraget användas

Bidraget ska användas för att förmedla volontäruppdrag mellan personer som vill engagera sig ideellt och organisationer som har behov av, och kan förvalta, detta engagemang.

Engagemanget kan vara långt eller kort och den som engagerar sig behöver inte vara medlem i den organisation man engagerar sig i.

Förmedlingen får:

 • avse ideella insatser inom den egna organisationen eller i andra organisationer,
 • innefatta uppsökande aktiviteter och
 • rikta sig till aktörer och personer inom näringsliv och offentlig sektor som vill göra ideella insatser inom ramen för sin verksamhet.

Ni kan söka bidrag för kostnader för volontärsamordning ni haft för hela 2024, det vill säga redan från den 1 januari 2024. Bidraget ska vara förbrukat senast den 31 december 2024. 

Det här måste er organisation uppfylla för att kunna beviljas bidrag

Organisationer som ansöker om det här bidraget måste ha arbetat med volontärsamordning i Sverige i minst två år innan ansökan skickas in. Bidraget vänder sig framför allt till organisationer som har riksomfattande verksamhet eller bedriver verksamhet av riksintresse (med riksintresse avses att bedriva en unik verksamhet som är av betydelse för samhället i stort).

Ideella organisationer

Här är kraven i korthet. Ni måste:

 • ha arbetat med volontärsamordning i Sverige i minst två år innan ansökan skickas in
 • bedriva en riksomfattande verksamhet* som stöder lokala eller regionala organisationer alternativt bedriva verksamhet som är av nationellt intresse
 • vara demokratiskt uppbyggd enligt MUCF:s definition som du hittar här.
 • respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i er verksamhet
 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser

OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

*I undantagsfall kan organisationer på lokal nivå beviljas bidrag. Undantag ges bara om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Trossamfund, samverkansorgan eller församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

 • enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund har rätt till statlig hjälp eller nämnas i 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
 • ha arbetat med volontärsamordning i Sverige i minst två år innan ansökan skickas in
 • bedriva en riksomfattande verksamhet* som stöder lokala eller regionala organisationer alternativt bedriva verksamhet som är av nationellt intresse
 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser

OBS! Att en lokalförening/församling är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

*I undantagsfall kan organisationer på lokal nivå beviljas bidrag. Undantag ges bara om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Stiftelser

Stiftelser som inte är statliga eller kommunala kan söka detta bidrag om ni uppfyller följande krav. Ni måste:

 • sakna vinstsyfte
 • ha arbetat med volontärsamordning i Sverige i minst två år innan den dag ansökan skickas in
 • bedriva riksomfattande verksamhet* som stöder lokala eller regionala organisationer alternativt bedriva verksamhet som är av nationellt intresse
 • respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering i er verksamhet
 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
 • vara öppna för insyn

OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

*I undantagsfall kan organisationer på lokal nivå beviljas bidrag. Undantag ges bara om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Andra organisationsformer än de som nämns här kan inte beviljas bidraget.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 19 miljoner kronor i den här utlysningen. 

Ansökan

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

Detta händer när ni skickat in ansökan

När ni skickat in ansökan får de ni angivit som kontaktpersoner en automatisk bekräftelse med e-post att vi har tagit emot er ansökan.

När ansökan är inskickad kan ni inte längre ändra eller fylla i nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Överklagan

Beslut om bidrag kan inte överklagas.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.