Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödja ungas organisering

Sju unga personer som sitter i en ring på gräset i en park och räcker upp var sin hand.

Det här bidraget syftar till att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 2 januari 2024
 • Ansökan stänger: 15 februari 2024 (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)
 • Beslut meddelas: första halvan av juni 2024

Bidraget har två olika syften. Dels att stötta projekt för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå och dels att stötta organisationer som vill utvecklas för att på sikt kunna uppfylla kraven för att kunna beviljas organisationsbidrag för barn och ungdomsorganisationer.

Projekt för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället

Bidraget syftar till att stödja barns och ungas inflytande och organisering i samhället. Det innebär att projektet ska drivas av eller tillsammans med barn och unga.

Projektet måste vara förankrat hos barn och unga redan från start. De ska ha en ledande roll och vara med i projektet från början till slut.

Syftet med ett projekt kan till exempel vara att barn och unga: lär sig mer om hur man driver en förening, utvecklar något för att öka sitt inflytande eller organiserar sig kring någon fråga som de tycker är viktig.

Projektet ska bedrivas lokalt

Projektet kan bedrivas på flera orter men ska ha en lokal prägel på dessa orter. 

Projektets längd

Ni kan välja att starta projektet någon gång mellan den 15 juni och 31 december det år ni skickar in ansökan. Projektet får som längst pågå i ett år.

Fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja bygga vidare på era erfarenheter från ett tidigare MUCF-projekt ser vi gärna att ni ansöker om ett fortsättningsprojekt. 

Fortsättningsprojekt söks för ett år i taget. Det finns dock ingen garanti för att det blir beviljat. Efter första året kan man som mest beviljas två fortsättningsprojekt, det vill säga totalt tre år.

Ett fortsättningsprojekt måste skilja sig från tidigare projekt. Det räcker inte att genomföra samma projekt på en ny ort utan att ha gjort någon slags utveckling eller anpassning.

Det här får bidraget inte användas till

MUCF beviljar inte projektbidrag för enstaka evenemang, resor eller läger om de inte är del av ett större sammanhang i projektet.
 

Bidraget får inte heller användas för ordinarie verksamhet som administrativa kostnader utan bara till saker som kan kopplas direkt till projektet. Det kan till exempel vara personal-, konferens-, mötes- och trycksakskostnader.

Särskild pott för utsatta områden, glesbygd eller landsbygd

2024 har MUCF avsatt en särskild pott på tre miljoner kronor till projekt som kan gå till organisationer med projekt som riktar sig till utsatta områden, glesbygd eller landsbygd.

Krav på projekt som söks inom särskilda potten:

 • kostnaden för projektet får vara max 150 000 kronor (den här begränsningen gäller enbart potten-projekt)
 • projektet får inte har några lönekostnader
 • projektet får ha max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för till exempel föreläsare, ambassadörer eller experter)
 • det sökta beloppet måste användas för aktiviteter.
Projekt för att på sikt uppfylla kraven för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Det här kan ni söka om ni vill utveckla er organisation för att på sikt kunna uppfylla de villkor som ställs för att kunna beviljas organisationsbidrag för barn och ungdomsorganisationer. 

På hemsidan för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer kan du läsa vad som krävs för att er organisation ska kunna beviljas detta bidrag.

Enbart nya organisationer kan beviljas bidrag

Det är bara organisationer som inte beviljats organisationsbidrag av MUCF tidigare som kan få bidrag för att utveckla organisationen. 

Det innebär att organisationer som tidigare beviljats organisationsbidrag för barn och ungdomsorganisationer inte kan få detta bidrag.

Bidragets användning

Bidraget kan användas för till exempel löne- och administrativa kostnader som används till att förstärka och utveckla organisationen för att kunna uppfylla de krav som finns för att vara en barn och ungdomsorganisation.

Det kan också användas för aktiviteter som syftar till att öka antalet medlemmar eller att stötta medlemsföreningarna i deras arbete.

Projektets längd

Ni kan välja att starta projektet någon gång mellan den 15 juni och 31 december det år ni skickar in ansökan. Projektet får som längst pågå i ett år.

Fortsättningsprojekt 

Ni har möjlighet att ansöka om ett fortsättningsprojekt för att uppfylla kraven. 

Fortsättningsprojekt söks för ett år i taget. Beskriv hur ni planerar att uppnå kraven och när ni tror att ni uppfyllt dem. 

Det finns ingen garanti för att ett fortsättningsprojektet blir beviljat. Efter första året kan man som mest beviljas två fortsättningsprojekt, det vill säga totalt tre år.

Det här måste er organisation uppfylla för att kunna beviljas bidrag

Här är kraven i korthet oavsett vilken inriktning på projektbidrag ni söker. Ni måste:

 • ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år innan sista ansökningsdagen
 • vara registrerad som en ideell förening hos Skatteverket (inga organisationer med andra associationsformer kan beviljas detta bidrag)
 • ha egna stadgar
 • vara demokratiskt uppbyggd enligt MUCF:s definition som du hittar här
 • respektera demokratins idéer

Vi rekommenderar starkt att ni noga läser igenom vilka krav och villkor som ställs innan ni påbörjar er ansökan.

Ni behöver dock inte vara en barn- och ungdomsorganisation för att kunna beviljas bidrag. Både riksorganisationer och lokalföreningar kan söka bidraget.

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 18,42 miljoner kronor i den här utlysningen. 

Ansökan

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

Det kan hända att vi under handläggningen tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan. Mer om hur handläggningen går till hittar du på sidan Så handlägger MUCF projektansökningar inom stödja ungas organisering.

Har ni två eller flera pågående MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas i samband med den nya ansökan. 

Frågor och svar, tips, checklista, film och exempel

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på när ni ska sätta upp mål för ert projekt. Där hittar du också information om hur man kan mäta effekter. 

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidrag.

projektbidragssidan så finns information om vad ett projekt är, en checklista för vad som är bra att tänka på för dig som ska söka bidrag och en film där handläggare från MUCF berättar om projektbidragen.

Här finns ett projektexempel med en intervju med Bright minds som har en alumniverksamhet för unga innovatörer.

Här hittar du en intervju med Unga ASOV som berättar hur de använde projektbidraget för att växa så att de kunde uppfylla villkoren för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.