Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödja ungas organisering

Sju unga personer som sitter i en ring på gräset i en park och räcker upp var sin hand.

Vi fördelar statsbidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. 

Ansökan

Ansökningsperioden är nu stängd.

Ansökan öppnar: 5 januari 2022.
Sista ansökningsdag: 18 februari 2022.
Beslut: 2 juni 2022.

Det här kan bidraget gå till

Ert projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer.

Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Projekten måste bedrivas lokalt. Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska vara en ideell organisation som

  • har bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
  • är demokratiskt uppbyggd och följer demokratins idéer.

Bidraget kan inte användas till organisationens ordinarie verksamhet.

Läs noga igenom de fullständiga krav som ni måste uppfylla som finns  i regeringens förordning innan ni påbörjar en ansökan.

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag innan ni ansöker (pdf).

Från och med 1 januari 2022 gäller dessa uppdaterade generella villkor (pdf).

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 juni. 

Om ni tidigare har beviljats medel kan ni ansöka om nya medel för en fortsättning av ert projekt. Ett fortsättningsprojekt kan beviljas bidrag för totalt tre bidragsår, som högst. Vid fortsättningsprojekt är det dock viktigt att det framgår en tydlig utveckling av projektet från tidigare år. Ni ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 18,4 miljoner kronor inom stödformen under 2022. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad projekten beräknas kosta och vilka behov som finns hos er lokalt.

MUCF:s prioriteringar

Vi prioriterar projekt

  • där föreningar samverkar lokalt med kommun eller andra föreningar
  • där projektet har en tydlig lokal prägel
  • där ungdomar är involverade i projektets aktiviteter
  • som är förankrade hos målgruppen.

Vid bedömningen av projektansökningar tar vi också hänsyn till den geografiska spridningen i landet och prioriterar särskilt verksamhet som genomförs i områden med lägre socioekonomisk status och som vänder sig till nya målgrupper.

Prioriteringar

Under bidragsomgången 2022 har MUCF en särskild prioritering på utsatta områden, glesbygd och landsbygd. Av de ca 18,4 miljoner kronor som MUCF har att fördela har vi avsatt en särskild pott med pengar till mindre organisationer i utsatta områden, glesbygder och landsbygder. Potten består av 3 miljoner kronor. En organisation kan få ett belopp från den särskilda potten på max 150 000 kronor för sin projektidé. Myndigheten prioriterar inom potten särskilt ansökningar från mindre organisationer i dessa områden/bygder där:

  • kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter.

Varför denna prioritering? 

MUCF:s rapport Fokus 18 - Vilka ska med? (pdf) om Ungas sociala inkludering i Sverige visar att unga i landsbygder och utsatta områden generellt upplever lägre social inkludering än unga i städer. Det framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och i utsatta områden utifrån hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva det liv de vill leva. Beskrivningar skiljer sig på flera sätt från hur jämnåriga i städer ser på sin situation.

Det som enligt studien stärker ungas känsla av inkludering är mötesplatser, aktiviteter, engagemang och föreningsliv. Därför väljer MUCF att särskilt prioritera projekt som bidrar till att stärka ungas organisering och inflytande i dessa områden.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Samma system används när ni ska redovisa projektet. Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: