Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödja ungas organisering

Vi fördelar statsbidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. 

Ansökan

Beslut för år 2021 är meddelade.

Ansökan för år 2022 planeras att öppna den 1 januari 2022.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer som

  • har bedrivit verksamhet i Sverige i minst två år.
  • är demokratiskt uppbyggd och följer demokratins idéer.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Det här kan bidraget gå till

Ert projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Projekten måste bedrivas lokalt. Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 juni. 

Om ni tidigare har beviljats medel kan ni ansöka om nya medel för en fortsättning av ert projekt. Ett fortsättningsprojekt kan beviljas bidrag för totalt tre bidragsår, som högst. Vid fortsättningsprojekt är det dock viktigt att det framgår en tydlig utveckling av projektet från tidigare år. Ni ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd.

MUCF:s prioriteringar

Vi prioriterar projekt

  • där föreningar samverkar lokalt med kommun eller andra föreningar
  • där projektet har en tydlig lokal prägel
  • där ungdomar är involverade i projektets aktiviteter
  • som är förankrade hos målgruppen.

Vid bedömningen av projektansökningar tar vi också hänsyn till den geografiska spridningen i landet och prioriterar särskilt verksamhet som genomförs i områden med lägre socioekonomisk status och som vänder sig till nya målgrupper.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 18,4 miljoner kronor inom stödformen under 2021. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad projekten beräknas kosta och vilka behov som finns hos er lokalt.

Prioriteringar

Under bidragsomgången 2021 har MUCF en särskild prioritering på utsatta områden, glesbygd och landsbygd. Av de ca 18,4 miljoner kronor som MUCF har att fördela har vi avsatt en särskild pott med pengar till mindre organisationer i utsatta områden, glesbygder och landsbygder. Potten består av 3 miljoner kronor. En organisation kan få ett belopp från den särskilda potten på max 150 000 kronor för sin projektidé. Myndigheten prioriterar inom potten särskilt ansökningar från mindre organisationer i dessa områden/bygder där:

  • kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
  • projektet inte har några lönekostnader
  • projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
  • det sökta beloppet används för aktiviteter.

Varför denna prioritering? 

MUCF:s rapport Fokus 18 - Vilka ska med? (pdf) om Ungas sociala inkludering i Sverige visar att unga i landsbygder och utsatta områden generellt upplever lägre social inkludering än unga i städer. Det framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och i utsatta områden utifrån hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva det liv de vill leva. Beskrivningar skiljer sig på flera sätt från hur jämnåriga i städer ser på sin situation.

Det som enligt studien stärker ungas känsla av inkludering är mötesplatser, aktiviteter, engagemang och föreningsliv. Därför väljer MUCF att särskilt prioritera projekt som bidrar till att stärka ungas organisering och inflytande i dessa områden.

Nyckelord
Bidrag
Civilsamhället
Demokrati

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: