Hoppa till huvudinnehåll
 

LUPP gör unga delaktiga - Anmälan för 2024 är nu öppen

Nyhet -

Ungdomsenkäten LUPP används av omkring 100 kommuner och regioner runt om i landet. LUPP är ett kostnadsfritt verktyg för att skapa delaktighet för unga på lokal nivå. Och det fungerar. Enligt 97 procent av kommunerna bidrar LUPP till att göra unga mer delaktiga. Här berättar vi mer om LUPP, hur du gör för att delta, och om andra verktyg för att göra unga delaktiga.

Andelen unga i åldrarna 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun är drygt 40 procent (statistik från Ungidag.se). Ett sätt att låta unga komma till tals och hålla sig uppdaterad kring hur ungdomar har det i din kommun eller region är genom ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). LUPP tar reda på hur unga mår och hur deras levnadsvillkor ser ut. Den tar upp frågor som rör ungas syn på fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete samt framtid. Kunskapen som kommer fram genom LUPP kan sedan användas för att fatta bättre beslut i frågor som rör unga. Nu är anmälan för att genomföra LUPP 2024 öppen.

I 20 år har kommuner i Sverige använt sig av enkäten LUPP. Mer än 200 kommuner har någon gång genomfört LUPP och 100 kommuner gör det återkommande. En ny rapport visar att 97 procent av kommunerna tycker att enkäten bidrar till att göra unga mer delaktiga. Rapporten visar bland annat att cirka 80 procent av kommunerna uppger att de sprider resultatet av LUPP till politiker och förvaltningar och att de kommuner som har jobbat länge med LUPP upplever en kulturförändring i organisationen, att ungas delaktighet ses som viktig och central i kommunens arbete. Och att det leder till att särskilda mål, strategier och åtgärder tas fram. 

Här kan du läsa MUCF:s pressmeddelande om rapporten

Direkt till Rapporten ”LUPP-följning 2019 - 2022” 

Läs mer om LUPP och hur du kan delta

Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Inom området inflytande och delaktighet visar MUCF:s undersökningar bland annat att det är en betydligt högre andel som vill vara med och påverka i sin kommun än som upplever att de har möjlighet att göra det, vilket gör det viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt med ungas delaktighet i demokratin. Mer om ungas levnadsvillkor kan du läsa om i rapporten UNG IDAG 2023 - En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

I MUCF:s rapport Fokus 21 - Vilja att förändra kan du läsa om intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. 

Att unga har ett samhällsengagemang och vill göra sin röst hörd bekräftas även i MUCF:s slutrapport om Skolval 2022

Här kommer lite fler tips på hur vi på MUCF kan hjälpa dig i ditt arbete med att göra unga mer delaktiga:

•    MUCF idag avsnitt 12 - Vi kan göra skillnad – Om ungas samhällsengagemang och förutsättningar till delaktighet

•    MUCF:s metodmaterial Varför bry sig om demokrati? är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg för högstadie- och gymnasieskolor. Syftet är att stärka ungas delaktighet och skapa engagemang för demokratifrågor.

•    Valet till Europaparlamentet nästa år kan vara en anledning att väcka intresse. MUCF:s demokratipaket innehåller verktyg och material som kan underlätta för dig som vill prata demokrati med unga i skolan och på fritiden. Det innehåller bland annat webbutbildningen Prata EU och olika former av stöd och material som ger inspiration och vägledning. På Ungidag.se kan du ser hur ungas valdeltagande i senaste Europaparlamentsvalet såg ut i din region.

•    Ett viktigt verktyg för att fler unga ska bli delaktiga i EU-frågor är EU:s ungdomsdialog. Alla unga i Sverige är välkomna att delta och lokala demokrativerkstäder som kan arrangeras både av kommuner och organisationer är ett sätt att samla in ungas åsikter. Läs mer om att delta i EU:s ungdomsdialog och arrangera lokala demokrativerkstäder