Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF återkräver bidrag för 2022 och 2023 från Ryska riksförbundet

Nyhet -

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beslutat att Ryska riksförbundet i Sverige ska återbetala totalt 558 923 kronor till MUCF. Det är pengar som betalats ut i organisationsbidrag för 2022 och 2023.

– Myndigheten bedömer att organisationen inte lever upp till förordningens krav på att verksamheten inte får strida mot demokratins idéer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

I januari 2022 beviljades Ryska riksförbundet i Sverige 371 243 kronor i organisationsbidrag. I mars samma år inledde MUCF en granskning av organisationen då det framkommit uppgifter i medier om eventuella oegentligheter kopplade till demokrativillkoret för att få statsbidrag.

MUCF ville bland annat få svar på om organisationen stödjer Rysslands invasion av Ukraina. En extern utredning visade på organisatoriska kopplingar mellan Ryska riksförbundet samt mellan vissa av dess företrädare och den ryska staten. Men utredningen gav inte tillräckliga bevis som kunde styrkas i öppna källor för att kunna kräva tillbaka det bidrag som beviljats. Myndigheten bedömde då att ett beslut om återkrav sannolikt inte skulle hålla för en rättslig prövning.

Ryska riksförbundet ansökte därefter om och beviljades i januari i år organisationsbidrag även för 2023, på 375 360 kronor.

Nya uppgifter i år

Nya uppgifter gällande Ryska riksförbundet föranledde att myndigheten i maj i år startade en ny utredning. Bland annat då organisationens ordförande i chattappen Telegram publicerat uttalanden från den ryska regimen och som spred Rysslands bild av kriget mot Ukraina.

I juli meddelade MUCF organisationen att myndigheten övervägde att återkräva de beviljade organisationsbidragen för 2022 och 2023. Ordförande beskrev då själv uttalandet i chattappen Telegram som ett försök ”att fylla ett tomrum i informationsflödet kring ukrainakonflikten’’. MUCF beslutade samtidigt även att stoppa den andra utbetalningen av organisationsbidraget för 2023 (187 680 kronor).

Samlad bedömning

MUCF fick under sommaren ett yttrande från den svenska Säkerhetspolisen, Säpo, som bedömer att det finns konkreta kopplingar mellan företrädare för Ryska riksförbundet och den ryska staten. Säpo menar att dessa kopplingar kvarstår efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 och att dessa utgör en sårbarhet som kan användas av främmande makt. 

Enligt 4 § förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund får bidrag lämnas till organisationer som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

MUCF bedömer att Ryska riksförbundet inte tar avstånd från Rysslands invasion av Ukraina och att den därmed inte uppfyller de villkor som anges i bidragsförordningen.

– Organisationen har vid ansökan av bidrag intygat att de lever upp till villkoret om att respektera demokratins idéer. MUCF:s samlade utredning visar det motsatta och vi bedömer därför att organisationen lämnat oriktiga uppgifter till myndigheten. Därför återkräver vi hela det utbetalade beloppet för 2022 och 2023, totalt 558 923 kronor. Några skäl att efterge hela eller del av beloppet har inte framkommit, säger Marie Pettersson Hallberg.

Fakta/återkrav av statsbidrag

Om MUCF får in uppgifter om att en organisation, av någon anledning, inte uppfyller de krav som ställs i förordningen för ett bidrag så kan myndigheten inleda en särskild granskning. Om denna visar att organisationen inte uppfyller förordningens krav kan MUCF besluta om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

Om myndigheten misstänker att en organisation medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag så gör MUCF en polisanmälan.

Frågor och svar

Se även tidigare publicerade Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Ryska riksförbundet i Sverige