Hoppa till huvudinnehåll
 

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Slutrapport 2021

Omslag - kollage på unga människor
Utgivningsdatum:
Sidor: 52

Ladda ner för utskrift

I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran döljer sig en heterogen grupp och det är ofta flera och komplexa anledningar till att de har hamnat i denna livssituation. För att skapa bättre förutsättningar och möta de behov av stöd som finns, krävs ett stort arbete och bra samverkan mellan offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

I maj 2020 fick MUCF tillsammans med flera andra myndigheter regeringens uppdrag att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget har utmynnat i sju förslag och tio bedömningar som myndigheterna anser bör prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans. 

Sju förslag till fortsatt arbete

  1. a) Långsiktigt uppdrag för nationell samordning
    b) Fortsatt uppdrag till MUCF att stödja lokala aktörer
  2. Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
  3. Öka ansvaret för målgruppen på regional nivå
  4. Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till uvas
  5. Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam
  6. Obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
  7. Utred en utökning av Samordnad individuell plan (SIP)

I rapporten finns en mer utförlig beskrivning av de sju förslagen. Där hittar du också tio bedömningar av ytterligare insatser som kan göras på nationell nivå.

Mer om unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har flera uppdrag som handlar om unga som varken arbetar eller studerar.