Hoppa till huvudinnehåll
 

Rasism mot unga samer

Rasism mot samer har en lång historia och tar sig många olika uttryck. Unga samer osynliggörs, får utstå trakasserier, hot och våld i olika miljöer av både andra barn och unga, men också av vuxna.

Barnombudsmannens rapport ”Om barns och ungas utsatthet för rasism” (2021) lyfter att barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och att rasism är en del av deras vardag, särskilt i skolan och på nätet. Studier visar också att nästan hälften av de unga samerna har upplevt att de har blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer, och där unga som tydligt uttrycker sin samiska identitet är de som rapporterar störst utsatthet. 

Vårt uppdrag

En viktig insats för att motverka rasism mot samer är att kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och rättigheter som urfolk stärks. Därför har MUCF fått regeringens uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer. Insatserna ska ge kommuner och regioner stärkta förutsättningar att förebygga och motverka rasism mot samer, bland annat genom ökad kunskap om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och rättigheter som urfolk. Fokus ska ligga på att motverka rasism och fördomar bland unga.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Sametinget, representanter för samiska ungdomar och samiska organisationer. Uppdraget löper under tre år och ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2024 och slutredovisas senast den 14 februari 2025.

Delrapporter

Att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer

Vilka rättigheter har unga samer?

Alla barn och unga omfattas av lagar och konventioner som lyfter barn och ungas rättigheter som samhällsmedborgare. Samerna är också erkända som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet i Sverige och med dessa erkännanden följer att samer även har särskilda rättigheter. På www.minoritet.se kan du läsa mer.