Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Publikation - 2022-01-19

Prata politik

Politisk information finns överallt, även i skolan. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.
Publikation - 2021-12-16

Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

MUCF fick år 2018 i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som bidrar till etableringen av unga som varken arbetar eller studerar. MUCF skulle också vara ett informations- och kunskapsstöd i ämnet samt identifiera och rapportera systemhinder till regeringen.
Publikation - 2021-11-17

Fokus 21 - Vilja att förändra

Rapporten visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder. Sju av tio unga har under det senaste året gjort någon form av politisk handling.
Publikation - 2021-10-21

Ungas upplevelser av näthat

Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen, i båda grupperna har 7 procent utsatts det senaste året. Vanligast är att bli utsatt för näthat som privatperson, både bland unga och bland äldre.
Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet atara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-06-22

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-22

”Det är viktigt att se att det går bra för många”

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Publikation - 2021-06-14

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran döljer sig en heterogen grupp och det är ofta flera och komplexa anledningar till att de har hamnat i denna livssituation.
Publikation - 2021-06-14

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga.  MUCF fick under 2020 regeringens uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för dessa kvinnor i arbetslivet.  Vår analys visar fyra framträdande hinder

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: