Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Publikation -

En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den här rapporten är en del i MUCF:s arbete med att följa upp hur ungas levnadsvillkor utvecklas gentemot detta mål.
Publikation -

EU är din vardag

Många unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och utför olika politiska handlingar, men allt för få är partipolitiskt intresserade. Unga i Sverige är intresserade av EU och det som händer i Europa.
Publikation -

En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet

Rapporten UNG IDAG 2024:2, som ger en fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet i samhället, visar att många unga har goda levnadsvillkor och att de på olika sätt kan påverka samhällsutvecklingen. Rapporten synliggör dock att detta inte gäller alla unga.
Publikation -

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

En god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor.
Publikation -

Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet

MUCF har haft i uppdrag att genomföra Skolval 2022, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs sju till nio i samband med de allmänna valen 2022. Målet för Skolval 2022 var att nå så många elever och skolor som möjligt, med särskilt fokus på särskolor och skolor i socioekon
Publikation -

Förebygga och motverka antiziganism

Många unga romer upplever en otrygghet i skolan och bland allmänheten kopplad till sin romska identitet, vilket innebär en begränsning av sin rätt till trygghet, utveckling samt sin rätt till identitet som nationell minoritet.
Publikation -

En fördjupad bild av ungas fritid

Rapporten UNG IDAG 2023:2, som ger en fördjupad bild av ungas fritid, visar att de allra flesta unga är nöjda med sin fritid. Det finns dock grupper av unga som inte är det.
Publikation -

Fokus 22 – Ett liv som andras

Rapporten uppmärksammar den ekonomiska situationen för unga vuxna i åldern 20–25 år med särskilt fokus på ungas ekonomiska utsatthet. Resultaten visar att de allra flesta inom gruppen har goda ekonomiska levnadsvillkor. Samtidigt visar rapporten att det finns utmaningar på området.
Publikation -

Flickors deltagande i idrott

Ungas uppväxtvillkor skiljer sig påtagligt åt beroende på i vilken del av städerna de bor i. Hushåll med begränsade resurser är i stor utsträckning koncentrerade till städernas utkanter.
Publikation -

Utanförskap och unga

Alltför många unga hamnar i olika former av svårigheter under sin uppväxt. För en del av dem leder det till kortare och för andra till längre eller – i värsta fall – permanent utanförskap.