Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Publikation - 2022-11-24

Fokus 22 – Ett liv som andras

Rapporten uppmärksammar den ekonomiska situationen för unga vuxna i åldern 20–25 år med särskilt fokus på ungas ekonomiska utsatthet. Resultaten visar att de allra flesta inom gruppen har goda ekonomiska levnadsvillkor. Samtidigt visar rapporten att det finns utmaningar på området.
Publikation - 2022-09-05

Flickors deltagande i idrott

Ungas uppväxtvillkor skiljer sig påtagligt åt beroende på i vilken del av städerna de bor i. Hushåll med begränsade resurser är i stor utsträckning koncentrerade till städernas utkanter.
Publikation - 2022-07-01

Utanförskap och unga

Alltför många unga hamnar i olika former av svårigheter under sin uppväxt. För en del av dem leder det till kortare och för andra till längre eller – i värsta fall – permanent utanförskap.
Publikation - 2022-06-22

Varför bry sig om demokratin?

Detta är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg. Lektionerna vänder sig till elever på högstadie- och gymnasienivå.
Publikation - 2022-05-23

Jag är inte ensam, det finns andra som jag

På uppdrag av regeringen har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen berör en rad olika områden och resultaten i rapporten är tydliga – levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga.
Publikation - 2022-04-22

Ungas röst

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Publikation - 2022-03-31

Nationell stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar

MUCF är samordnande myndighet för den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar. 
Publikation - 2022-03-31

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation - 2022-03-21

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.
Publikation - 2022-03-14

Ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor

För att vi ska nå Sveriges ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda ekonomiska levnadsvillkor. UNG IDAG 2022, som handlar om ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor, visar att Covid 19-pandemin har påverkat ungas möjligheter att arbeta och andelen sysselsatta bland unga har minskat.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: