Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen ställer sig tveksam till utredningens förslag. Syftet att genom förslagen stimulera nyanställningar är lovvärt. Myndigheten anser dock att förslagen riskerar att minska arbetstagarens anställningstrygghet och att arbetstagarens villkor gentemot arbetsgivaren försämras.
Ungdomsstyrelsen ser positivt på promemorians förslag att bilda en ny myndighet för folkhälsofrågor.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att avlägsna steriliseringskravet som villkor för ändrad könstillhörighet då det undanröjer en uppenbart diskriminerande del av lagstiftningen. Myndigheten tillstyrker även utredningens förslag på förändring i offentlighets- och sekretesslagen.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positivt till Presstödskommitténs förslag på förändringar i Presstödsförordningen som kan underlätta för dagstidningar som helt eller delvis samiska eller meänkieli att kvalificera sig för driftsstöd.
Konsumenternas rättsliga ställning när varor elller tjänster betalas via telefonräkningen m.m. (Ds 2012:31). Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter på promemorians förslag.
Ungdomsstyrelsen är positiv till utredningens förslag om kriminalisering av tvångsäktenskap och barnäktenskap.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om höjt prisbasbelopp.
Ungdomsstyrelsen vill understryka betydelsen av att beakta synpunkter från unga själva, brukarorganisationer och utbildningsanordnarna innan eventuella förändringar genomförs.

Sidor