Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen vill understryka betydelsen av att beakta synpunkter från unga själva, brukarorganisationer och utbildningsanordnarna innan eventuella förändringar genomförs.
Ungdomsstyrelsen välkomnar en ny långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet.
Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter på promemorians förslag.
Promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism vid Dammsdalskolan. Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter på prommemorians förslag.
Ungdomsstyrelsen bestyrker skrivelsen utan ytterligare synpunkter.
Ungdomsstyrelsen välkomnar förslaget till en ny bibliotekslag med fortsatt prioritering av barn och unga i folkbibliotekens verksamhet. Myndigheten vill samtidigt lyfta fram två frågor som tillsammans kan förstärka arbetet och uppföljningen inom området.
Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera.
Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter.

Sidor