Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten är positiv till förslagen som ska stärka hyresgästernas ställning, men anser att betänkandet saknar ett tydligt ungdoms- och civilsamhällesperspektiv.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets ansats att höja kunskapsresultaten, förbättra kvalitén i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan.
MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag men föreslår att en högre åldersgräns än 13 år tillämpas. Myndigheten vill också lyfta frågan om civila samhällets förutsättningar och villkor och vilka konsekvenser förordningen kan komma att få för dess organisationer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på remissen.
Vi är positiva till att utredningen har tagit ungdomars särskilt utsatta position i beaktande men vi önskar en djupare konsekvensanalys av hur förslaget kan komma att påverka det civila samhällets förutsättningar att finansiera sina verksamheter.
Ett förtydligande om vilka uppgifter som omfattas av anmälningsskyldigheten från lagstiftarens och civilsamhällets sida skulle minska risken för osäkerhet. MUCF ställer sig positiv till Bolagsverkets förslag om att verka för att minska den administrativa bördan för de anmälningsskyldiga organisationerna när föreskrifterna ska införas.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets förslag gällande avsnitt 8.2, Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är kritisk till att utredningen inte närmare diskuterar de konsekvenser lagförslagen kan ge för civilsamhällets organisationer. Dessa hade kunnat identifieras inom ramen för utredningen genom att man konsulterat verksamma inom det civila samhället.

Sidor