Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till de förslag och rekommendationer som lämnas i utredningen, men vi anser att förslagen kan ha större fokus på ungas delaktighet och inflytande, inkludering av unga nyanlända, unga från svag socioekonomisk bakgrund och unga hbtq-personer, samt anpassning av kulturskolans verksamhet.
Att förebygga våldsbejakande extremism är ett mångfacetterat arbete och det är viktigt att arbetet innefattar samtliga delar av preventionspyramiden. Myndigheten ser stora vinster i att ansvaret för kunskapsutveckling och stöd delas av flera.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anser att ett genomförande av utredningens förslag angående beslut och beräkning av bidrag till verksamheter med enskild huvudman kommer medföra att barn och ungas rättigheter försvagas.
MUCF begränsar sitt svar till några av förslagen som rör stödinsatser för ungdomar att fullfölja och fullborda en utbildning på gymnasienivå.
MUCF är positiv till utredningens förslag för att öka lagutrymmet för idéburen sektor att verka som utförare av offentligt finansierad välfärd och att samverka med offentlig sektor. Myndigheten är också positiv till de olika förslag på uppdrag som riktas till Tillväxtverket, Upphandlingsmyndigheten och MUCF. Det är angeläget att särskilt utreda hur förslag som i första hand syftar till att reglera vinstuttag i välfärdssektorn påverkar det civila samhällets organisationer. MUCF saknar också förslag som syftar till att stärka idéburna organisationers kapacitet och kunskap att delta vid offentliga upphandlingar om välfärdstjänster.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag och till att konsekvensanalysen synliggör både barn och elever och civilsamhället.
MUCF ser positivt på lagstiftning som syftar till att motverka korruption och ställer sig därför bakom utredningens förslag.
Vi är positiva till betänkandets förslag. En förändring av sexualbrottslagstiftningen och stöd till målsäganden under rättsprocessen stärker ungas skydd och rättigheter samt främjar ungas röst att komma till tals i rättsprocessen.

Sidor