Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF vill att landstinget i Stockholms län i det fortsatta arbetet särskilt beaktar ungdoms-, jämställdhets- och hbtq-perspektivet samt effekterna för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen i promemorian.
MUCF ställer sig positiv till förslaget om att ge uppföljningsmyndigheten och MUCF ansvar för att stärka minoritetsorganisationernas förutsättningar att utöva inflytande. MUCF ställer sig positiv till att öka statsbidraget till de nationella minoriteternas organisationer och välkomnar även en översyn av förordningen bland annat med hänsyn till begreppet ”riksintresse”.
MUCF är generellt positivt inställd till promemorians förslag men ställer sig dock frågande till kravet på fullföljd gymnasieutbildning och önskar också inkludera flera i målgruppen.
Vi ställer oss positiva till promemorians förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Myndigheten ställer sig dock frågande till promemorians bedömning att förslaget inte bör leda till några ökade kostnader.
Vi ställer oss positiva till förslaget om att skolhuvudmän ska ges ökade möjligheter att ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning samt att öka möjligheten att använda undervisningsformer som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning.
De förslag som presenteras i promemorian har ingen direkt koppling till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors uppdrag. Myndigheten avstår därför från att yttra sig i ärendet.
Det är bra med de förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för att redovisa och hämta in relevanta uppgifter om aktörer, verksamheter och resultat. Däremot är vi ur ett barn- och ungdomsperspektiv tveksamma till förslaget att ersätta frekvenstillsynen med en riskbaserad tillsyn.

Sidor