Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF är generellt positivt inställd till promemorians förslag men ställer sig dock frågande till kravet på fullföljd gymnasieutbildning och önskar också inkludera flera i målgruppen.
Vi ställer oss positiva till promemorians förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Myndigheten ställer sig dock frågande till promemorians bedömning att förslaget inte bör leda till några ökade kostnader.
De förslag som presenteras i promemorian har ingen direkt koppling till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors uppdrag. Myndigheten avstår därför från att yttra sig i ärendet.
Det är bra med de förslag som syftar till att förbättra förutsättningarna för att redovisa och hämta in relevanta uppgifter om aktörer, verksamheter och resultat. Däremot är vi ur ett barn- och ungdomsperspektiv tveksamma till förslaget att ersätta frekvenstillsynen med en riskbaserad tillsyn.
Myndigheten är positiv till förslagen som ska stärka hyresgästernas ställning, men anser att betänkandet saknar ett tydligt ungdoms- och civilsamhällesperspektiv.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets ansats att höja kunskapsresultaten, förbättra kvalitén i undervisningen och öka likvärdigheten i skolan.
MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag men föreslår att en högre åldersgräns än 13 år tillämpas. Myndigheten vill också lyfta frågan om civila samhällets förutsättningar och villkor och vilka konsekvenser förordningen kan komma att få för dess organisationer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på remissen.

Sidor