Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag.
MUCF ställer sig positiv till promemorians förslag. Myndigheten vill dock lyfta den eventuella problematik som undantaget till annonseringsskyldigheten för upphandling av ett mer begränsat värde (under 28 procent av tröskelvärdet) kan innebära för små aktörer inom det civila samhället.
MUCF delar slutbetänkandets övergripande utgångspunkter om att arbetet för att skapa mer likvärdiga villkor och förutsättningar för en god och jämlik hälsa ska bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet.
MUCF har inga synpunkter på promemorians förslag.
MUCF konstaterar att ett ungdomsperspektiv saknas i betänkandet men ställer sig bakom förslagen till lagändringar.
MUCF ser positivt på initiativ att höja kvaliteten i undervisningen och att skapa en tryggare skolmiljö för alla elever. Myndigheten saknar dock kompetens för att bedöma detaljerna i betänkandets förslag och avstår därför från att lämna vidare synpunkter.
MUCF ställer sig positiv till förslagen i delbetänkandet. En reglering är av vikt för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol.
MUCF ställer sig i stort positiv till betänkandets förslag men anser att det hade varit värdefullt om utredaren själv hade haft en dialog med representanter för unga nyanlända för att få ett tydligare ungdomsperspektiv och en mer direkt koppling till utredarens specifika uppdrag. Representanter för unga nyanlända skulle också ha kunnat inkluderas bland remissinstanserna.

Sidor