Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att förutsättningarna för att få ändra det kön som framgår av folkbokföringen ska regleras i en ny lag och de övergripande premisserna i denna lag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och de övergripande premisserna i denna lag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ser positivt på betänkandets förslag för att öka förutsättningarna för lärare och rektorer att utföra sina uppdrag. Goda levnadsvillkor bygger för de flesta unga på möjligheten till egen försörjning och en fullständig gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att unga ska få arbete.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag och välkomnar säkerhetshöjande åtgärder för civilsamhället och finner stöd för detta i målgruppen. Myndigheten lyfter samtidigt några frågor, bland annat rörande jämställdhetsperspektiv.
MUCF ställer sig positiv till betänkandets förslag, som har som mål att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Myndigheten vill däremot lyfta att det är viktigt att de nya föreslagna kraven inte leder till att det totala antalet platser i skyddat boende minskar.
”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag. Myndigheten uppskattar ambitionen att skapa långsiktighet och likvärdighet i landstingens koordineringsinsatser, både för enskildas skull och för att underlätta kontakter för andra aktörer med uppgift att främja enskildas rehabilitering och återgång till arbetsliv.”
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen i slutbetänkandet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vill särskilt betona betydelsen av förslaget som rör regleringen av marknadsföring av alkohol på sociala medier och digitala medieplattformar för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol. Det är av vikt att den befintliga lagstiftningen som gäller till exempel för tv och radio ska omfatta också sociala medier och andra digitala medieplattformar då dessa medier i högre utsträckning riktar sig till barn och unga.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv och anser att betänkandets förslag till ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård förstärker barnrätts- och ungdomsperspektivet i enlighet med barnkonventionen. Men myndigheten skickar med att det är viktig att personal inom psykiatrisk tvångsvård som möter unga har relevant kunskap och kompetens om unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsosituation för att uppnå en tryggare och mer inkluderande vård för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Sidor