Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig i huvudsak positiv till promemorians förslag. I det följande kommenterar vi några aspekter ur ett ungdomsperspektiv.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är generellt positivt inställd till kommissionens förslag men vill framföra ett antal synpunkter.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens målsättning att genom förslagen stärka barnets rättigheter i vårdnadstvister. Vi anser dock att utredningens förslag i vissa avseenden kan utvecklas ytterligare för att nå dessa mål.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till utredningens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Vi är överlag positiva till betänkandets förslag.
Myndigheten ställer sig positiv till promemorians förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp.
Vi är positiva till betänkandet men elevers delaktighet och inflytande borde få ett större utrymme i betänkandets bedömningar och förslag.

Sidor