Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF ställer sig positiv till promemorians förslag, men anser att det föreslagna undantaget för vissa idéburna verksamheter bör omfatta hela den idéburna sektorn
MUCF är positiv till utredningens förslag om att skapa en gemensam bild av behovet av bostadsbyggande i Sverige och anser att det är viktigt att Boverket, länsstyrelserna och kommunerna har ett ungdomsperspektiv i sina uppdrag.
MUCF ser positivt på förslaget. Dock är det viktigt att kommuner har de resurser som krävs för att barn och unga som vistas i Sverige men har sin hemvist utomlands ska kunna omhändertas omedelbart i akuta situationer och få ett gott omhändertagande.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag.
MUCF ställer sig positiv till promemorians förslag. Myndigheten vill dock lyfta den eventuella problematik som undantaget till annonseringsskyldigheten för upphandling av ett mer begränsat värde (under 28 procent av tröskelvärdet) kan innebära för små aktörer inom det civila samhället.
MUCF delar slutbetänkandets övergripande utgångspunkter om att arbetet för att skapa mer likvärdiga villkor och förutsättningar för en god och jämlik hälsa ska bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet.
MUCF har inga synpunkter på promemorians förslag.
MUCF konstaterar att ett ungdomsperspektiv saknas i betänkandet men ställer sig bakom förslagen till lagändringar.

Sidor