Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF välkomnar överenskommelsen att i närtid tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdraget att arbeta fram förslag på framtidens migrationspolitik. Detta då en ordning med en tillfällig lagstiftning som kraftigt begränsar möjligheten att få permanenta uppehållstillstånd försvårar för unga nyanländas etablering i Sverige.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag. MUCF ser att det finns starka skäl att noga följa reformens effekter för ungas skolgång och för unga från 18 år, som inte omfattas av förslaget.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till konsekvensutredningens förslag. Myndigheten konstaterar och uppskattar att ett barnrättsperspektiv har anlagts i förslaget. Det är glädjande att förslaget beaktat och tagit till sig den senaste forskningen om elevers upplevelser av betyg och de rättigheter barn besitter avseende rätten att få information om betyg och kunskapskrav.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att förutsättningarna för att få ändra det kön som framgår av folkbokföringen ska regleras i en ny lag och de övergripande premisserna i denna lag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och de övergripande premisserna i denna lag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ser positivt på betänkandets förslag för att öka förutsättningarna för lärare och rektorer att utföra sina uppdrag. Goda levnadsvillkor bygger för de flesta unga på möjligheten till egen försörjning och en fullständig gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att unga ska få arbete.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag och välkomnar säkerhetshöjande åtgärder för civilsamhället och finner stöd för detta i målgruppen. Myndigheten lyfter samtidigt några frågor, bland annat rörande jämställdhetsperspektiv.

Sidor