Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten ställer sig positiv till Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysforis förslag.
Vi är positiva till betänkandets förslag om en ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga. Myndigheten delar bilden av ett självregleringssystem som tillvaratar barn och ungas egna åsikter och erfarenheter.
Myndigheten avstår från att yttra sig i ärendet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen i utredningen om Privat införsel av alkoholdrycker.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslaget om allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Att stärka rättigheten till lämpliga friytor för barn och unga är ett led i ungdomspolitikens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. Myndigheten vill särskilt lyfta vikten av att friytorna görs tillgängliga för olika grupper av unga.
Vi hade inte synpunkter relaterade till förslagen om lärlingsutbildning däremot om den lagtext som hade en udda formulering:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till utredningens förslag att det ska råda ett generellt förbud för arbetsgivare att utan författningsstöd kräva av arbetssökanden och anställda att visa utdrag ur belastningsregistret.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets förslag om att samhället måste arbeta förebyggande men också reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av närstående. Myndigheten ställer sig däremot kritisk till att det genomgående saknas ett ungdomsperspektiv i betänkandet och att det inte finns några exempel på hur samhällets instanser ska arbeta universellt våldsförebyggande.

Sidor