Youth Wiki

Youth Wiki är ett digitalt uppslagsverk där 27 europeiska länder delar med sig av fakta om ungas levnadsvillkor i respektive land.

Europakarta bestående av bilder på ungdomar

MUCF har ansvar för Sveriges deltagande i Youth Wiki. Den svenska statistiken som presenteras där, kommer från svenska myndigheter som på olika sätt har i uppdrag att arbeta med ungdomspolitiska frågor. All fakta uppdateras varje år.

Åtta teman

Initiativet kommer från EU-kommissionen som såg ett behov av att samla och på ett enkelt sätt dela med sig av fakta och kunskap om ungas levnadsvillkor i medlemsländerna. Databasen är indelad i åtta teman:

 • Social inkludering
 • Kreativitet och kultur
 • Hälsa och välmående
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad och entreprenörskap
 • Ungas delaktighet i globala frågor
 • Delaktighet
 • Volontärarbete

Användningsmöjligheter

Databasen går att använda på både strategisk och operativ nivå, till exempel:

 • Underlag när en kommun, region eller regering ska ta fram strategier för ungas levnadsvillkor.
 • Underlag för analys varför levnadsvillkor ser lika eller olika ut i de deltagande länderna.
 • Underlag för analys av vilka insatser och beslut som gjorts för att förbättra för unga.
 • Se och dra lärdomar av andra länders initiativ inom olika teman.
 • Ta del av olika länders styrdokument och arbetssätt, till exempel hur unga involveras i processen.​

Exempel på användning

Integration of young people in the labour market - Flera goda exempel på insatser riktade mot unga arbetslösa för att förbättra den sociala inkluderingen, från Skottland.

Initiatives promoting social inclusion and raising awareness - En webbaserad utbildning på 45 minuter om hur extremism och radikalisering bland unga kan förebyggas, kallad Prevent e-learning training package, från Storbritannien. Utbildningen är anpassad till olika regioner men också utifrån olika yrkeskårer som möter unga i sin vardag.