Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokrati

Publikation -

Brobyggare i ett uppdelat samhälle

Den här studiens syfte är att kartlägga framväxten av så kallade kommunala interreligiösa råd som utgör ett unikt forum för dialog mellan myndigheter och olika religiösa samfund. Det kan röra sig om konkreta råd men det kan också vara andra typer av återkommande interreligiösa möten.
Publikation -

Nya sätt att organisera sig i civilsamhället

I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning om nya sätt att organisera sig i civilsamhället. Det övergripande syftet med översikten är att ge en överblick av det aktuella kunskapsläget på området och människors attityder till organisering.
Publikation -

Projektbidragens användning och effekter 2023

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Rapporten bygger på slutrapporteringar som godkänts av MUCF under 2022. Totalt fördelades knappt 48,5 miljoner kronor till 70 projekt som
Publikation -

Organisationsbidragens användning och effekter 2023

I denna rapport beskriver myndigheten hur tre organisationsbidrag som ideella organisationer beviljades vid årsskiftet 2020/2021 användes under 2021. Bidragen söktes 2020 och ansökningsuppgifterna baseras på uppgifter från 2019.
Publikation -

Antidiskrimineringsverksamheter 2023

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation -

Ett år med nya utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation -

Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet

MUCF har haft i uppdrag att genomföra Skolval 2022, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs sju till nio i samband med de allmänna valen 2022. Målet för Skolval 2022 var att nå så många elever och skolor som möjligt, med särskilt fokus på särskolor och skolor i socioekon
Publikation -

Varför bry sig om demokratin?

Detta är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg. Lektionerna vänder sig till elever på högstadie- och gymnasienivå.
Publikation -

Ännu ett år av utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation -

Ungas röst

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.