Hoppa till huvudinnehåll
 

Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar

Uppföljning av ideella föreningars villkor 2023

Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar Villkorsrapporten
Utgivningsdatum:
Sidor: 53

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att följa upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55). Denna rapport utgör en del av myndighetens uppföljningsuppdrag.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomförts bland ideella föreningar under december 2023 till februari 2024. Enkäten skickades ut till 3 000 ideella föreningar som valdes ut slumpmässigt utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Av dessa var det 1 475 föreningar som svarade på enkäten. Rapporten redovisar i första hand föreningars villkor under 2023.

Årets rapport undersöker även hur de ideella föreningarna har påverkats av det försämrade ekonomiska läget under det senaste året samt i vilken grad andra faktorer har påverkat verksamheten. Rapporten är indelad i åtta kapitel.

Rapporten visar bland annat att:

  • 25 procent av föreningarna upplever att det ekonomiska läget i Sverige har påverkat deras möjlighet att bedriva verksamhet i ganska eller mycket stor utsträckning under 2023.
  • 40 procent av föreningarna upplever att bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen har varit en ganska eller mycket stor utmaning under 2023. 
  • 28 procent av föreningarna har upplevt det ekonomiska läget som en utmanande faktor under 2023. 
  • Höga elpriser och minskade bidrag från offentlig sektor har varit utmanande för en femtedel av föreningarna.
  • Trots upplevelser av bristande medlemsengagemang är det 71 procent av föreningarna som upplever att det är tillräckligt många som är intresserade av att engagera sig och delta för att de ska kunna bedriva verksamhet de kommande åren.
  • De flesta föreningar, 83 procent, instämmer i att de haft goda ekonomiska förutsättningar att bedriva kärnverksamhet under det senaste året, men andelen har minskat något över tid.
  • 53 procent av föreningarna, anser att relationen med offentlig sektor präglas av ömsesidigt förtroende. 51 procent av föreningarna, vill samverka mer med offentlig sektor än vad de gör idag.