Hoppa till huvudinnehåll
 

En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet

UNG IDAG 2024:2

Framsida av fördjupningsdelen av rapporten Ung idag 2024
Utgivningsdatum:
Sidor: 56

Ladda ner för utskrift

Rapporten UNG IDAG 2024:2, som ger en fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet i samhället, visar att många unga har goda levnadsvillkor och att de på olika sätt kan påverka samhällsutvecklingen. Rapporten synliggör dock att detta inte gäller alla unga. Vi ser bland annat att valdeltagandet bland unga (18-24 år) minskade för första gången på decennier i valet 2022 och att minskningen främst beror på att allt färre unga med utländsk bakgrund röstar. Endast 55 procent av killar med utländsk bakgrund i områden med socioekonomiska utmaningar röstade i riksdagsvalet 2022. 

Rapporten visar också att andelen unga som väljs in i riksdag, region- och kommunfullmäktige har minskat. 2022 var andelen unga som blev invalda i kommunfullmäktige endast 2,5 procent jämfört med 4 procent år 2014. 

Vi kan även se att många unga är intresserade av samhällsfrågor men att enbart en liten andel har medlemskap i samhällsorienterade föreningar, går på politiska möten och har kontakt med politiker och tjänstepersoner. Det är också en stor andel unga, 52 procent, som uppger att de inte tror att de behövs i det svenska samhället. Andelen ligger på samma nivå som 2018. Ungefär lika många, 50 procent, svarar att de inte känner sig delaktiga i det svenska samhället. 

Att alla unga har goda och jämlika förutsättningar till inflytande över samhällsutvecklingen är viktigt för tilltron till demokratin. Stora skillnader i inflytande riskerar att skada demokratins legitimitet. Det är därför viktigt att främja alla ungas förutsättningar till inflytande och delaktighet.

Tabellbilaga

I tabellbilagan (bilaga 3) redovisas resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät år 2021 samt valstatistik från Statistiska centralbyrån (Scb). Den nationella ungdomsenkäten är en återkommande enkätundersökning som har gått ut till unga i åldersgruppen 16–25 år. Vid undersökningen som genomfördes våren 2021, skickades enkäter ut till ett obundet slumpmässigt urval av 12 000 unga. Svarsfrekvensen för undersökningen år 2021 är 50 procent.

Tabellbilaga

En del av Sveriges ungdomspolitiska uppföljningssystem

Rapporten är en del av MUCF: s uppföljning av Sveriges ungdomspolitiska mål. Den utgår från de indikatorer över ungas levnadsvillkor som MUCF följer och publicerar på ungidag.se.

Tidigare rapporter

Ta gärna del av tidigare rapporter i serien UNG IDAG.

Mer om rapporten

MUCF:s pressmeddelande om rapporten den 19 mars 2024.