Hoppa till huvudinnehåll
 

Så handlägger MUCF projektansökningar för ökat engagemang i civilsamhället

Ansökan ska in i tid och uppfylla villkoren

MUCF godkänner inte sena ansökningar. Se därför till att påbörja din ansökan i god tid.

Olika bidrag har olika villkor. Innan ansökan bör därför ni som sökande organisation bekanta er med de villkor som gäller för stödformen för att försäkra er om ni är behöriga att söka bidraget. Obehöriga ansökande avvisas. 

Viktigt att ni finns tillgängliga under handläggningstiden

Under handläggningen kan vi be er komplettera vissa uppgifter. Det kan hända att MUCF tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan under sommaren. Då skickar vi i regel ett mejl till ansökans kontaktperson via MUCF:s e-tjänst. 

Se därför till att ni har fyllt i aktuella kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Ni kan ändra kontaktuppgifterna och vald kontaktperson under handläggningens gång. Instruktioner för att ändra kontaktuppgifter.

Särskilda kontroller

I vissa fall gör vi så kallade särskilda kontroller.

Kapacitetsbedömning

För att få bidrag ska ni kunna visa att ni har en ekonomisk, administrativ och operativ förmåga att genomföra projektet. Detta gäller för alla organisationer, även om ni beviljats projektbidrag av MUCF tidigare. Instruktioner finns i ansökningsformuläret och dess hjälptext. 

Referenser

Om ni inte har beviljats ett statsbidrag av MUCF de senaste tre åren ska ni i ansökan ge namnet på två referenser. Referenserna ska kunna beskriva sin erfarenhet av eller samarbete med er organisation. Referenserna ska helst vara en annan bidragsgivare, kommun, region eller annan aktör.

Delredovisning

Om ni har ett eller flera projekt finansierade av MUCF behöver ni delredovisa dem för att kunna beviljas nya medel. Delredovisning görs genom att fylla i en särskild mall som ni hittar i ansökan för bidraget. Om ni redan har redovisat ett projekt utanför ansökningsperioden på begäran av MUCF behöver inte samma projekt redovisas igen. Observera att projekt som beviljats under 2024 inte behöver delredovisas. 

Bedömning gällande demokrativillkor, samarbeten och kompletteringar

Demokratikrav

Det är viktigt att ni uppfyller alla våra demokratikrav. Gör ni inte det är det en grund för avslag. Vi rekommenderar därför att ni läser vidare om våra demokratikrav.

Samarbetspartners

Om ni i er ansökan anger samarbetspartners kan vi komma att begära att dessa kontaktar oss. Era samarbetspartners ska då kontakta oss och kunna bekräfta och beskriva sin roll i projektet för oss. Om projektet ska utföras i samarbete med en kommun behöver ni i ansökan lämna in en avsiktsförklaring från kommunen.

Kompletteringar

Myndigheten har rätt att kräva in de underlag som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. För att alla sökande ska ha samma chans bedöms ansökningarna i ett första steg på det som står i ansökan när den lämnas in. Det är därför viktigt att ni mycket tydligt beskriver hur och varför ni ska göra det ni planerar i ansökan. Om vi bedömer att något saknas i er ansökan, men att ansökan ändå håller en viss kvalitet som gör att den bör gå vidare i ansökningsprocessen, så kan vi komma att skicka en komplettering till er. Kompletterar ni inte er ansökan i tid bedömer vi den i befintligt skick.

Föredragning för beslutande chef

Beslut tas av avdelningschef efter föredragning av handläggare. Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta oss och i första hand handläggaren som har föredragit ärendet.

Vid avslag

Enligt den förordning som reglerar myndighetens bidragsbeslut får besluten inte överklagas. Se bidragets huvudartikel för länk till förordningen.

Vid bifall

Vid bifall lämnas ett beslutsbrev som anger vad ni har fått bidrag för. Det är viktigt att ni läser beslutsbrevet noga. Pengarna är villkorade och ska användas inom projektet i enlighet med vad som anges i beslutsbrevet och vad ni angett i ansökan. I ert beslut hittar ni information om vad som gäller om ni vill göra ändringar i projektet eller i budgeten. Om ni inte följer det som står i beslutet riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga.

MUCF besöker ett antal organisationer som får bidrag

Under året besöker MUCF ett antal organisationer som får bidrag. Syftet är både att följa upp hur bidragen används och att lära sig mer om de organisationer och verksamheter som får medel från MUCF. Om din organisation väljs ut blir ni kontaktade för planering av ett besök.

Slutrapportering

Senast tre månader efter projektets slutdatum  ska ni lämna en slutrapport till MUCF. I slutrapporten lämnar ni dels en ekonomisk redovisning, dels en redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget. Om bidragsbeloppet överstiger fem prisbasbelopp måste ni anlita en godkänd eller auktoriserad revisor för granskningen av projektets ekonomi. Du kan kontrollera att revisorn ni anlitat är godkänd eller auktoriserad på Revisorsinspektionens webbsida.

Observera att ni kan bli återbetalningsskyldiga med hela eller delar av beloppet. Myndigheten kan kräva tillbaka bidraget om:

  • Det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något annat skäl och ni borde ha insett det.
  • Villkoren i beslutet inte har följts.
  • Ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i beslutsbrevet.