Hoppa till huvudinnehåll
 

Forskningsbidrag till studier om det civila samhället

MUCF bjuder in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut. Projekttiden kan vara ett eller två år. Ansökan är stängd för 2021.

Syfte och mål

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Tidigare år har tre till fyra projekt beviljats medel.

Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner och kommuner på lång sikt.

Ett mål med bidraget är att stödja forskning som tar sin utgångspunkt i olika verksamheters praktik. Bidraget är dock inte avsett att finansiera regelrätta utvärderingar eller utredningar.

Prioriterade områden 2021

 • Hur påverkas civilsamhällets organisationer av styrning och krav på mål- och resultatuppföljning som externa aktörer ställer?
 • Hur ser möjligheter och villkor ut för civilsamhällets aktörer att delta i dialog- och kommunikationsprocesser mellan det offentliga och det civila samhället på särskilt lokal och regional nivå?
 •  I vilka former och för vilka syften organiserar sig människor idag? Hur påverkar digitalisering organiseringen? Hur förhåller sig den offentliga sektorn och andra aktörer till människors organisering i traditionella och nya former?
 • Det civila samhällets roll som utförare eller partner i IOP (eller motsvarande). Hur är villkoren och förutsättningarna för organisationer som utför välfärdstjänster?
 • Vilka personer eller grupper deltar inte i det civila samhället? Varför är vissa grupper underrepresenterade? Vad finns det för hinder för deltagande och hur kan de övervinnas?
 • Hur påverkas det civila samhället av coronapandemin? På vilka sätt kan demokratin förbättras eller försvagas mot bakgrund av pandemin?

Forskningsprojekt kan även riktas mot andra områden som rör det civila samhället i enlighet med bidragets syfte och mål.

Vem kan söka?

Enskilda forskare verksamma vid högskolor, universitet eller andra akademiska forskningsmiljöer som avser att vara projektledare och vetenskapligt ansvariga för projektet kan söka bidraget.

Projekttiden kan vara ett till två år

Formella krav

 • En disputerad forskare ska vara projektledare och vara aktiv i projektet till minst 20 procent.
 • CV med vetenskapliga meriter samt publikationslista ska bifogas ansökan.
 • De projekt som får bidrag ska dela med sig av sina erfarenheter.
 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska av projektresultatet ska skickas till myndigheten om inte annat överenskoms.

Samverkan med andra

Det är en fördel om forskningsprojekten delfinansieras av, eller samverkar med, offentliga aktörer eller civilsamhällets organisationer.

Bedömning av ansökan

MUCF gör en bedömning av ansökningens relevans utifrån utlysningens syfte och mål. Den vetenskapliga kvaliteten prövas av ett externt vetenskapligt råd. Chefen på Avdelningen för utredning på MUCF fattar beslut om vilka ansökningar som får bidrag. Tidigare år har runt tre ansökningar beviljats.

Ansökan är stängd för 2021

Checklista – det här ska finnas med i ansökan

 • Projektbeskrivning - Upplägg, teori, metod, tidplan, genomförande och medverkandes roll.
 • Syfte - Vad är projektets syfte?
 • Motivering - Varför är projektet viktigt utifrån bidragets syfte och mål?
 • Betydelse för forskningsområdet - Vad kommer projektet att tillföra forskningsområdet?
 • Omvärlds- och områdesöversikt - Gör en sammanfattning av relevant forskning inom området.
 • Användbar kunskap för det offentliga och civila samhällets aktörer - Vad kommer projektet att ge för praktiskt användbar kunskap och nytta för myndigheter, regioner, kommuner och aktörer i det civila samhället?
 • Kostnad - Hur stor andel av den totala kostnaden ingår i ansökan?
 • Budget - Ange kostnader för löner, sociala avgifter och övriga projektkostnader. Maximalt godkänns ett OH-påslag på 35 procent.
 • CV - Bifoga vetenskapliga meriter samt publikationslista.

Tidigare beviljade projekt

Nyfiken på vilka som har fått bidrag tidigare? Här kan du läsa mer om forskningsprojekten som har fått bidrag till studier om det civila samhället föregående år.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: