Hoppa till huvudinnehåll
 

Forskningsbidrag till studier om det civila samhället

MUCF bjuder in forskare att ansöka om finansiering av studier inom prioriterade behovsområden som rör det civila samhället. Drygt två miljoner kronor kommer att delas ut. Projekttiden kan vara ett eller två år. Sista ansökningsdag är den 15 september 2024.

Syfte och mål

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. 

Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner och kommuner och civilsamhället.

Prioriterade områden 2024

 • Tillit och kontroll: Har synen på tillit och kontroll i relation till civilsamhället förändrats? Om, ja, vilka konsekvenser kan uppstå? Hur påverkas demokratin? Om negativa konsekvenser uppstår, hur kan dessa motverkas?
 • Förort och landsbygd: Hur påverkar ny teknik och digitalisering, såsom näthandel och distansarbete, det lokala samhället i förorter respektive landsbygder. Vilka konsekvenser uppstår? Hur påverkas demokratin? Vilken roll kan civilsamhället spela i ett förändrat lokalsamhälle? 
 • Mångfald och återväxt: Många organisationer har svårt att rekrytera nya medlemmar och medlemmar från olika grupper i samhället inklusive att få in yngre i organisationen. Vilka utvecklingstendenser i samhället påverkar utvecklingen och vilka konsekvenser kan uppstå över tid. Hur påverkas demokratin? Hur kan negativa konsekvenser motverkas eller kompenseras för?    

Vem kan söka?

Enskilda forskare verksamma vid högskolor, universitet eller andra akademiska forskningsmiljöer som avser att vara projektledare och vetenskapligt ansvariga för projektet kan söka bidraget.

Projekttiden kan vara ett till två år

Formella krav

En disputerad forskare med kunskap och erfarenhet av forskning om det civila samhället ska vara projektledare. I projektet ska ingå minst en forskare med akademisk meritering som docent.
CV med vetenskapliga meriter samt publikationslista ska bifogas ansökan. De projekt som får bidrag ska presenteras vid spridningsaktiviteter. Projektets resultat ska redogöras för i en rapport på svenska som även beskriver resultatets nytta för offentlig sektor och dess implementerbarhet i utvecklingsarbete. 

Samverkan med andra

Det är en fördel om forskningsprojekten delfinansieras av, eller samverkar med, offentliga aktörer eller civilsamhällets organisationer.

Granskning av ansökan

MUCF gör en formell granskning av ansökan utifrån utlysningens syfte, mål och formella krav. Den vetenskapliga kvaliteten prövas av en extern erfaren forskare. MUCF bedömer och fattar beslut om vilka ansökningar som ska bifallas. MUCF beviljar ansökningar beroende på tillgängliga medel.

Ansökan görs i MUCF:s ansökningssystem, senast 15 september 2024.

Checklista – det här ska finnas med i ansökan

 • Projektbeskrivning - Upplägg, teori, metod, tidplan, genomförande och medverkandes roll.
 • Syfte - Vad är projektets syfte?
 • Motivering - Varför är projektet viktigt utifrån bidragets syfte och mål?
 • Betydelse för forskningsområdet - Vad kommer projektet att tillföra forskningsområdet?
 • Omvärlds- och områdesöversikt - Gör en sammanfattning av relevant forskning inom området.
 • Användbar kunskap för det offentliga och civila samhällets aktörer - Vad kommer projektet att ge för praktiskt användbar kunskap och nytta för myndigheter, regioner, kommuner och aktörer i det civila samhället?
 • Kostnad - Hur stor andel av den totala kostnaden ingår i ansökan?
 • Budget - Ange kostnader för löner, sociala avgifter och övriga projektkostnader. Maximalt godkänns ett OH-påslag på 35 procent.
 • CV - Bifoga vetenskapliga meriter samt publikationslista.

Tidigare beviljade projekt

Nyfiken på vilka som har fått bidrag tidigare? Här kan du läsa mer om forskningsprojekten som har fått bidrag till studier om det civila samhället föregående år.