Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 23 – Olika villkor för etablering

Lokala förutsättningar och stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Bilden visar framsidan av rapporten Olika villkor för etablering
Utgivningsdatum:
Sidor: 204

Ladda ner för utskrift

Nästan var tionde ung i åldern 16–29 år befinner sig utanför både arbete och studier under minst ett år av sin ungdomstid. För en del är denna livssituation kortvarig medan andra befinner sig i ett långvarigt utanförskap.

Med den här rapporten vill MUCF ge fördjupad kunskap om hur och varför andelen unga som varken arbetar eller studerar skiljer sig mellan Sveriges kommuner och om den variation som finns i det kommunala stödet till den här gruppen unga.

Underlaget till rapporten bygger på data från Statistiska centralbyrån, en enkätundersökning från MUCF som besvarats av 191 av landets kommuner samt intervjuer med representanter för nio kommuner.

Intervjuerna med kommuner synliggör att det finns flera komponenter i ett framgångsrikt lokalt arbete. En viktig framgångsfaktor är att bygga verksamheter och strukturer som skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete med unga som är utanför arbete och studier utifrån deras individuella behov av stöd. I intervjuerna lyfts även en rad exempel på framgångsrika satsningar och verksamheter.

Resultaten från enkätundersökningen visar att det finns skillnader i hur kommunerna arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Graden av samverkan skiljer sig åt – både den samverkan som sker mellan olika förvaltningar inom kommunen och den som sker med andra aktörer – och i många kommuner är graden av samverkan låg.

Rapporten visar även att stödet till unga som varken arbetar eller studerar skiljer sig mellan kommunerna. I nuläget bygger stödet till vissa grupper av unga över 20 år helt på frivilliga åtaganden från kommunerna. Det resulterar i att ungas möjligheter till stöd skiljer sig åt beroende på var i landet de bor, och att det finns en överhängande risk att stödet försvinner om kommunen får försämrad ekonomi.

Det krävs en rad insatser och ett långsiktigt arbete för att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar. Det arbetet är nödvändigt inte bara för att att undvika det personliga lidandet utan också för att minska de stora samhällsekonomiska kostnaderna av att unga står utanför både arbete och studier.

Metod- och tabellbilaga

Läs även rapportens metod- och tabellbilaga som innehåller uppgifter om andelen unga som varken arbetar eller studerar i alla Sveriges kommuner.

Mer om unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har flera uppdrag som handlar om unga som varken arbetar eller studerar.