Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag som syftar till att ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019

Sök bidrag till projekt inför Europarlamentsvalet 2019.

Ansökan

Bidraget fördelades i januari 2019 och går inte längre att söka.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. Ideella organisationer ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Bidraget kan även sökas av kommuner.
Projekten ska uppfylla vissa krav, se Bedömning av ansökan.

Syftet med bidraget

Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 bland unga samt utrikes födda och personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Syftet är också att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 i socioekonomiskt utsatta områden där valdeltagandet är lågt. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas för att stimulera och öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 i enlighet med syftet. Myndigheten kommer att prioritera projekt där metoder och verksamheter som har visat sig framgångsrika för att nå de specifika målgrupperna används och där beskrivningen av hur målgrupperna ska gå från att vilja rösta till att faktiskt göra det är väl beskriven och realistisk. Det är särskilt prioriterat om det inom ramen för projektet finns tidigare erfarenheter som har visat sig fungera tillfredställande i exempelvis en stadsdel eller på en lokal ort. 
Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Projektets längd 

Ett projekt kan pågå under högst 6 månader. Beslut kommer att fattas i januari 2019 och projektet kan tidigast starta januari 2019, samt senast påbörjas februari 2019.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under 2019 cirka 6 miljoner kronor att fördela under förutsättning att riksdagen anvisar medel för detta.