Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokratimentorsnätverket

Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd ett demokratimentorsnätverk.

Syftet med nätverket är att ge unga elever en ökad demokratisk medvetenhet och kompetens genom att stärka skolans roll i demokratin/skolans demokratiska uppdrag. Det gör nätverket genom inspirations- och kunskapsträffar – öppna för alla med koppling till skolans värld. Nätverket skapades under 2022 som ett stöd inom Skolval 2022 och drivs nu vidare utifrån en bredare demokratiansats.

Möt våra demokratimentorer

På bilden ser du några av de personer som ingår i vårt nätverk med demokratimentorer. Tillsammans representerar vi elevorganisationer, olika skolformer och myndigheter.

Bild på Demokratimentorsnätverket

Höstens fokus för att öka ungas delaktighet

Under hösten arbetar demokratimentorsnätverket med fyra teman:

  • EU-kunskap och valet till Europaparlamentet (MUCF sammankallar)
  • Motverka hot och hat genom trygga digitala städer (MUCF sammankallar)
  • Motverka våld och hedersrelaterat våld och förtryck (MUCF sammankallar)
  • Process-stödet Demokratistegen (Skolverket och Forum för levande historia sammankallar)

Till varje tema arbetar en arbetsgrupp som planerar både interna träffar för samverkan inom nätverket, dels externa och öppna träffar för andra inom skolan och kommun. Träffarna delges både här och via samtliga organisationer i nätverket.  

 

Ta del av erfarenhetsträffar i efterhand! 

Den 21 november 2023 anordnade Demokratimentorsnätverket webbinariet Stärk kunskapen om EU på din skola! Förutom handfasta verktyg från MUCF, inspiration från demokratimentorer innehåller webbinariet även en rundvandring på Upplev Europa-utställningen på Kulturhuset i Stockholm och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) presentation om digitala demokrativerkstäder inom ramen för EU:s ungdomsdialog. 

21 november 2023: Stärk EU-kunskapen på din skola!

​​5 maj 2022: Om skolval och stödmaterial som erbjuds. 

Här får ni ta del av information om skolval och flera exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår. 

20 maj 2022: Om skolval på särskola, tillsammans med UR. 

Under erfarenhetsträffen den 20 maj medverkade UR som berättade om sin nya serie "Varför ska jag rösta" för särgrundskolan och gymnasiet. MUCF lyfte det riktade stödmaterialet "Prata demokrati i gymnasiesärskolan" och demokratimentorerna delar med sig av erfarenhet och lärdomar. 

23 maj 2022: Om skolval på yrkesprogram, tillsammans med Demokratibygget.

Under erfarenhetsträffen den 23 maj medverkade bland annat demokratimentorerna som gav tips och tricks på skolvalsarbete för yrkesgymnasieprogram. 

30 maj 2022: Erfarenhetsträff för dig som är engagerad i skolval.

Under erfarenhetsträffen den 30 maj var både elever och skolpersonal inbjudna. Myndigheten för tillgängliga medier deltog och berättade om sitt stöd. 

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför har MUCF tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.