Öppen fritidsverksamhet

Alla kommuner kan söka bidrag för att öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Med öppen fritidsverksamhet avses, utöver fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande som unga kan besöka kostnadsfritt och där de till stora delar själva kan välja vad de vill göra. Den öppna fritidsverksamheten kan även ske i form av uppsökande verksamhet.

Ansökan

Bidraget går inte längre att söka.

Mer information om bidraget

Stödet ska ge kommunerna möjlighet att öka tillgängligheten (t.ex. i form av utökade öppettider) och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet. Syftet är att unga i åldern 13-20 år ska kunna delta i mer verksamhet och få ut mer av sitt deltagande i verksamheten. Av stödet fördelas 20 000 kronor per kommun i ett grundbelopp. Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel som baseras på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun (länk till listan över belopp finns i högerspalten). Kommuner som vill delta ska rekvirera medel hos MUCF senast den 30 november 2018.

Under 2018 ska MUCF fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Vårt stöd ska ha sin utgångspunkt i de olika verksamheternas behov för att bäst kunna matcha ungas behov och efterfrågan. Stöd till öppen fritidsverksamhet.

Hur stödet ska användas

Stödet ska användas till att:

  • öka tillgängligheten, t.ex. i form av utökade öppettider, inkluderande arbetssätt eller spridning av tillgänglig information till olika grupper av unga.
  • öka kvaliteten i verksamheten, t.ex. för att stimulera informellt lärande samt personlig och social utveckling för verksamhetens deltagare.

Bidraget kan gå till fritidsverksamhet som drivs i kommunal regi eller annan regi. Bidraget kan endast användas under 2018.

Redovisning av det beviljade bidraget

Varje kommun som har rekvirerat medel ska lämna en redovisning till MUCF senast den 1 mars 2019. Varje kommun ska:

  • Lämna en ekonomisk redovisning. Av denna redovisning ska det framgå vad kommunen själv anslagit för fritidsgårdar och annan öppen verksamhet året innan medel rekvirerats och under det år medel rekvirerats.
  • Redovisa vilken verksamhet som genomförts, hur kommunens öppna fritidsverksamhet har utvecklats med avseende på tillgänglighet och/eller kvalitet samt, i den mån det är möjligt, vilken effekt stödet har haft.

De medel som inte använts i enlighet med de ändamål som anges ovan ska återbetalas till MUCF. Återbetalning ska ske senast den 1 april 2019. MUCF kommer att återkräva medel som inte använts eller som inte använts enligt angivna villkor.

Slutrapporteringen görs i ansökningssystemet.

MUCFs ansökningssystem