Hoppa till huvudinnehåll
 

Jag är inte ensam, det finns andra som jag

Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Rapporten "Jag är inte ensam, det finns andra som mig"
Utgivningsdatum:
Sidor: 468

Ladda ner för utskrift

På uppdrag av regeringen har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen berör en rad olika områden och resultaten i rapporten är tydliga – levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga. Vi kan bland annat konstatera att:

  • unga hbtqi-personer har sämre hälsa än andra unga, och det gäller framför allt den psykiska hälsan
  • unga hbtqi-personer saknar trygghet och studiero i skolan i större utsträckning än andra unga
  • många unga hbtqi-personer avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta
  • jämfört med andra unga är det vanligare att unga hbtqi-personer utsätts för mobbning, hot och misshandel. 

Det är första gången på över tio år som ny kunskap om hela hbtqi-gruppen har tagits fram. MUCF har bland annat studerat resultat från den nationella ungdomsenkäten och från enkäten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Dessutom har ett stort antal intervjuer med unga hbtqi-personer genomförts.

Av resultaten framgår att mycket återstår att göra innan alla unga hbtqi-personer har tillgång till lika rättigheter och möjligheter. I rapporten lägger vi därför fram ett stort antal förslag inom de områden som har studerats. De handlar bland annat om att förbättra villkoren i skolan och på fritiden, att förbättra bemötandet och tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och att stärka arbetet mot diskriminering och annan utsatthet.

Ladda ner hela rapporten och ta del av resultaten i sin helhet. Temadelarna finns även framtagna som separata delrapporter för dig som vill ha fördjupad kunskap inom ett specifikt område:

hälsa

utbildning

arbete, ekonomi och bostad

fritid och samhällsengagemang

trygghet och utsatthet

utsatthet för omvändelseförsök
 

Du kan också ta del av två bilagor till rapporten:
Bilaga 1 innehåller enkäter, regressionsmodell samt intervjuguider.
Bilaga 2 innehåller förslag på förändringsarbete kring kön och könsidentitet i skolan.