Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag på skärpningar av brottet kontakt med barn i sexuellt syfte.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor använder inte den svenska socioekonomiska indelningen (SEI).
MUCF har anmodats att yttra sig kring den föreslagna regeländring där man anser att ledsagarregeln ska kunna omfatta filmer som idag är belagda med en strikt 15-årsgräns. Vi tillstyrker förslaget och ser positivt till detta.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till de förslag som presenteras men vill göra två tillägg: 1) bidragsgivningen till kvinnoorganisationer bör hanteras av samma myndighet som hanterar jämställdhetsbidraget och 2) att målet om mäns våld mot kvinnor även bör inkludera samkönat våld.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till utredningens förslag att definiera livskvalitet som grad av handlingsutrymme.

Sidor