Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF avstår från att yttra sig om förslaget men vill dock uppmärksamma att jämställdhetsperspektivet kan utvecklas i konsekvensutredningen.
Myndigheten instämmer i kritiken av begreppet könsöverskridande identitet eller uttryck. Det finns också behov av ett förtydligande kring vilken diskrimineringsgrund som transsexuella ska omfattas av.
Undvik gatekeepers och revir vid remissförfarandet om vilka samfund som ska vara berättigade för bidrag. Inrätta istället rutiner för ett samråd i likhet med det som beskrivs i Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.
MUCF är av uppfattningen att registrering av uppgifter av politisk, religiös eller kulturell karaktär kan upplevas som särskilt känslig. Därför är det viktigt att analysera konsekvenserna för organisationer som verkar ur dessa perspektiv.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till Klagomålsutredningens förslag. Men barn och- ungdomsperspektivet behöver förtydligas och transpersoners erfarenheter behöver synliggöras i relevanta statistiska sammanställningar som rör klagomål på vården.
Vi ställer oss positiva till betänkandets förslag att en museilag införs. Museerna skulle genom en sådan lag få ett särskilt ansvar att tillgängliggöra sin verksamhet för människor i hela landet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets förslag om gestaltad livsmiljö som ett helhetsperspektiv i politiken för arkitektur, form och design, där utgångspunkten är den enskilda människans behov och möjligheter.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) ställer sig positiv till delredovisningens förslag. Att Statens kulturråd och Statens konstråd tillsammans har utformat en gemensam strategi och benämning på satsningen är angeläget. Men Hbtq-perspektivet saknas.

Sidor