Unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns närmare 160 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffrorna? Hur kan vi tillsammans förändra situationen och ge dessa unga invånare möjligheten till en annan framtid?

En ung tjej sitter på en trappa

Vi på MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete. Detta är en satsning som ska bidra till att regeringens ungdomspolitiska mål uppnås - att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.  

Vi har även ett uppdrag att fungera som informations- och kunskapsstöd i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar samt samla och sprida befintlig kunskap. 

I menyn kan vi erbjuda dig och din organisation aktuell information och statistik om unga som varken arbetar eller studerar. Du har även möjlighet att ta del av framgångsfaktorer, lärande exempel, rapporter samt länkar till andra myndigheter och aktörer.

Våra erbjudanden

Stöd för lokal samordning

För att kunna stödja kommuner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder vi en halvdags workshop. Syftet med workshopen är att stärka det samordnade och individanpassade stödet i kommunen.
Workshopen utgår ifrån viktiga perspektiv för ett framgångsrikt arbete och kunskap om olika riskfaktorer. Tillsammans gör vi en nulägesanalys som undersöker era möjligheter, styrkor och utmaningar. Med er nya kunskap tar ni fram en handlingsplan för en långsiktig och hållbar förändring.

Målgrupp

Målgruppen är kommuners förvaltningschefer och strateger med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor. För att kunna uppnå ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete är det viktigt att flertalet av dessa förvaltningschefer deltar

Övrig information

Under 2019 är våra workshopstillfällen fullbokade. Besök oss gärna vid vår monter under MUCF:s rikskonferens i Stockholm 27–28 november! Se nedan.

Rikskonferensen

MUCF:s rikskonferens går av stapeln den 27 - 28 november 2019. Årets tema är ungas inflytande. Dagarna har ett spännande innehåll, med olika föreläsare, fyra seminariepass och 27 valbara seminarium. Två av dessa rör unga som varken arbetar eller studerar.

  1. Unga tolkar ungas upplevelser av att varken arbeta eller studera

  2. Lärande exempel i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

I det första seminariet lyfts upplevelser om ungas erfarenheter av att varken arbeta eller studera samt hur unga önskar att vuxenvärlden ska agera. Vi kastar även ljus på psykisk ohälsa och vad vändpunkten kan vara.

Under det andra seminariet tar vi tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram lärande exempel från kommuner och myndigheter utifrån arbetet med unga som varken arbetar eller studerar.

På rikskonferensen är du välkommen att träffa oss och de nationella samverkansaktörerna i vår monter och samtala om arbetet med unga som varken arbetar eller studerar.

Målgrupp

Rikskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med frågor som rör ungas livsvillkor och civilsamhällets förutsättningar.

Läs mer och anmäl dig till MUCF:s rikskonferens här.

Statistik och kunskap

På mucf.se finns samlad statistik och kunskap om unga som varken arbetar eller studerar, samt länkar till studier och rapporter. Via menyvalen till vänster kan du läsa mer om unga som varken arbetar eller studerar och viktiga riskfaktorer. Du kan också ta del av framgångsfaktorer och lärande exempel i arbetet med unga i denna livssituation, samt länkar till andra aktörer och myndigheter.

Vår statistik kan vara ett viktigt underlag, för dig som arbetar med att stötta unga till arbete och studier. Statistiken är unik och bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16–29 år. Sökalternativen går att kategorisera till kommun, län och hela riket. För närvarande sträcker sig statistiken från 2007–2017.

Erbjudanden från våra samverkansaktörer

Uppdrag fullföljd utbildning, Sveriges kommuner och Landsting (SKL)

SKL:s satsning Uppdrag fullföljd utbildning är ett direkt resultat av utvecklingsarbetet inom studieavbrott. SKL har drivit detta under namnet Plug In. Syftet med uppdraget är att skapa ett hållbart nationellt arbete som leder till att fler fullföljer sina gymnasiestudier.

Läs mer om Uppdrag fullföljd utbildning, skl.se 

Stöd i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Skolverket

På skolverkets webbplats finner du samlat stöd, om att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.

Läs mer om att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, skolverket.se

Konferenser om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Skolverket

Skolverket anordnar kostnadsfria konferenser som handlar om kommunernas aktivitetsansvar. Konferensen vänder sig till dig som arbetar direkt med ungdomar eller som ansvarar för kommunens aktivitetsansvar, till exempel som chef eller politiker. Konferenserna ger inspiration och erfarenhetsutbyte kring verksamhetsutveckling.  

Läs mer om KAA, kommunernas aktivitetsansvar, skolverket.se