Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner kring unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete.

En grupp ungdomar

Myndigheten kommer att

  • genomföra workshops med kommuner för att främja lokal samordning
  • samla och sprida kunskap om unga som varken arbetar eller studerar
  • samla och sprida kunskap om effektiva arbetsmetoder för att stödja unga som varken arbetar eller studerar
  • rapportera systemhinder till regeringen och andra nationella aktörer 

Hösten 2018 genomfördes workshops i regioner och kommuner för att lyssna in vilka behov som finns. Nu under 2019 drar myndighetens arbete igång på allvar.

Trots en stark konjunktur och en god arbetsmarknad är andelen unga som varken arbetar eller studerar fortfarande hög. Personer med funktionsnedsättning, utrikes födda, kortutbildade, unga med psykisk ohälsa, unga föräldrar, hbtq-personer samt personer i socioekonomiskt utsatta områden löper större risk än andra att hamna utanför studier och arbetsmarknad.

Myndighetens satsning kring unga som varken arbetar eller studerar är ett led i arbetet att realisera regeringens ungdomspolitiska mål, att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Hur ser det ut i din kommun?

MUCF:s statistik om unga som varken arbetar eller studerar

Mer om ungas arbete och försörjning

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter.
ungidag.se

Arbetsförmedlingens statistik om bland annat arbetslöshet:
Statistik och publikationer