Hoppa till huvudinnehåll
 

LUPPföljning 2019–2022

Bilden visar framsidan på rapporten LUPPföljning 2019-2022
Utgivningsdatum:
Sidor: 54

Ladda ner för utskrift

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) är ett enkätverktyg vars syfte är att öka kunskapen om ungas levnadsvillkor och ge underlag för lokala beslut som berör ungas liv. Den här rapporten beskriver hur kommunerna arbetar med LUPP och vilken nytta de upplever att LUPP bidrar med.

Rapporten har gjorts genom en enkätundersökning till de kommuner som genomförde LUPP-undersökningen under perioden 2019–2022 samt genom femton djupintervjuer med erfarna kommuner som genomfört LUPP-undersökningen två eller fler gånger tidigare. Rapporten ger på så vis möjlighet till inspiration och lärande kommuner emellan.

Rapporten besvarar tre huvudfrågor:

  • Hur genomför kommunerna LUPP-undersökningen och hur upplever de MUCF:s stöd i denna process?
    Kommunerna har olika tillvägagångssätt men det finns även gemensamma utgångspunkter och prioriteringar. Betydelsen av att förankra LUPP i kommunorganisationen och vikten av att inkludera unga betonas.
  • Hur engagerar sig kommunerna i ungdomspolitik efter LUPP-undersökningen?
    Kommunerna arbetar på olika sätt med detta, men förankring och spridning av resultat såväl inom som utom organisationen är en återkommande strategi, samt att lägga särskild vikt vid att involvera unga i arbetet.
  • Vilka åtgärder vidtar kommunerna efter LUPP-undersökningen?
    Kommunerna implementerar olika initiativ, inklusive möten, dialoger och utställningar där unga möter politiker och tjänstemän.

Med LUPP kan ungas levnadsvillkor och möjligheter stärkas och denna rapport visar på flera goda exempel där strategiskt arbete har gett resultat.