Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten ställer sig positiv till promemorians huvudsakliga förslag, att etableringsuppdraget ska ersättas av ett etableringsprogram och integreras med Arbetsförmedlingens övriga verksamhet. Vi ställer oss dock kritiska till andra förslag i promemorian.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till betänkandet av häktes- och restriktionsutredningens förslag om färre i häkte och minskad isolering.
MUCF delar utredningens bedömning att förslagen innebär en ökad möjlighet för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning att kunna välja skola. MUCF är kritisk till att utredningen i sitt arbete inte har haft samråd med representanter från organisationer bildade på etnisk grund. Vi vill understryka betydelsen av beakta synpunkter från olika typer av intresseorganisationer.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag. En stadieindelad timplan kan bidra till ökade möjligheter för alla ungdomar att få en likvärdig utbildning. Myndigheten är särskilt positiv till förslaget att unga med anpassad studiegång i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få stöd att nå behörighet till ett eller flera program i gymnasieskolan.
Myndigheten delar Integritetskommitténs bedömning att det är av central betydelse att den enskildes personliga integritet skyddas och att skyddet bör vara högt prioriterat. Vi lämnar några synpunkter ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
Vi delar uppfattningen att validering som har en tydlig struktur och som leder till ett formellt erkännande av kunskaper, ökar ungdomarnas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
Myndigheten ställer sig positiv till förslagen i SOU 2016:42. Myndigheten är särskilt positiv till syftet att ge barn och unga ett ökat skydd mot att utnyttjas för olika sexuella syften.
Vi ställer oss positiva till promemorians förslag om att även företag (inom området varor och tjänster) som vid senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Sidor