Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets förslag gällande avsnitt 8.2, Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är kritisk till att utredningen inte närmare diskuterar de konsekvenser lagförslagen kan ge för civilsamhällets organisationer. Dessa hade kunnat identifieras inom ramen för utredningen genom att man konsulterat verksamma inom det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig i stort positiv till utredningens förslag. Ett enklare och mer överblickbart tillträdessystem där gymnasieskolan ska vara huvudvägen till högskola men där möjligheten till livslångt lärande förstärks är i grunden positivt.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen om nya föreskrifter. MUCF ser positivt på att skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens tydliggörs.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att utveckla kultursamverkansmodellen för att främja en likvärdig tillgång till kultur oberoende av bostadsort. Myndigheten vill särskilt kommentera förslagen om samråd med det civila samhället och mer ändamålsenlig uppföljning av kultursamverkansmodellen.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig i huvudsak positiv till promemorians förslag. I det följande kommenterar vi några aspekter ur ett ungdomsperspektiv.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är generellt positivt inställd till kommissionens förslag men vill framföra ett antal synpunkter.

Sidor