Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen välkomnar en ny långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet.
Promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism vid Dammsdalskolan. Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter på prommemorians förslag.
Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter på promemorians förslag.
Ungdomsstyrelsen bestyrker skrivelsen utan ytterligare synpunkter.
Ungdomsstyrelsen välkomnar förslaget till en ny bibliotekslag med fortsatt prioritering av barn och unga i folkbibliotekens verksamhet. Myndigheten vill samtidigt lyfta fram två frågor som tillsammans kan förstärka arbetet och uppföljningen inom området.
Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera.
Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter.
Slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet. Ungdomsstyrelsen har inga synpunkter på utredarens förslag.

Sidor