Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om hur mottagande och undervisning av nyanlända elever bör regleras.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till Patientmaktsutredningens förslag.
Ungdomsstyrelen avstår att yttra sig i ärendet.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till promemorian.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till Skolverkets förslag till nya allmänna råd.
Ungdomsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om ändring i förordningen om nationellt identitetskort.

Sidor