Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF begränsar sitt svar till några av förslagen som rör stödinsatser för ungdomar att fullfölja och fullborda en utbildning på gymnasienivå.
MUCF är positiv till utredningens förslag för att öka lagutrymmet för idéburen sektor att verka som utförare av offentligt finansierad välfärd och att samverka med offentlig sektor. Myndigheten är också positiv till de olika förslag på uppdrag som riktas till Tillväxtverket, Upphandlingsmyndigheten och MUCF. Det är angeläget att särskilt utreda hur förslag som i första hand syftar till att reglera vinstuttag i välfärdssektorn påverkar det civila samhällets organisationer. MUCF saknar också förslag som syftar till att stärka idéburna organisationers kapacitet och kunskap att delta vid offentliga upphandlingar om välfärdstjänster.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag och till att konsekvensanalysen synliggör både barn och elever och civilsamhället.
MUCF ser positivt på lagstiftning som syftar till att motverka korruption och ställer sig därför bakom utredningens förslag.
Vi är positiva till betänkandets förslag. En förändring av sexualbrottslagstiftningen och stöd till målsäganden under rättsprocessen stärker ungas skydd och rättigheter samt främjar ungas röst att komma till tals i rättsprocessen.
Vi är positiva till förslaget att åter tillämpa skyldigheten till mönstring och värnplikt. Rekryteringen ska bygga på frivillighet. MUCF ställer sig även positiv till förslagen som syftar till att öka andelen kvinnor i försvarsmakten.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens förslag om att förändra premiepensionssystemet på föreslaget sätt samt öka tydligheten i myndighetsinformationen till pensionssparare i ämnet.
Myndigheten ställer sig i huvudsak positiv till rapportens förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. Myndigheten saknar dock ett ungdomsperspektiv.

Sidor