Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF ställer sig positiv till förslaget om en maktutredning, att utöka satsningen på lokala resurscenter samt till försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder. Däremot är MUCF kritisk till att betänkandet i första hand lyfter fram ungdomsråd eller liknande forum i sitt förslag som berör ungas möjligheter till inflytande i kommuner och landsting.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandet, men önskar ytterligare förslag på området och en förstärkning av delar av de förslag som lagts.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avstår från att yttra sig i ärendet men vi vill dock lyfta transpersoners utsatthet för diskriminering.
MUCF är positiv till promemorians förslag. Vi anser att övergångarna från inaktivitet till arbete eller studier behöver uppmuntras och ekonomiska incitament kan bidra till att fler inaktiva vågar försöka ändra sin situation.
Olaga integritetsintrång som ny straffbestämmelse är en viktig förbättring. Ett utvidgat ansvar för den som tillhandahåller elektroniska anslagstavlor är positivt - det skärper tillhandahållarnas ansvar att agera snabbare och att moderera sina kommentarsfält i större grad. MUCF vill också gärna ha utbildningsinsatser med ett brett anslag.
MUCF avstår från att yttra sig om förslaget men vill dock uppmärksamma att jämställdhetsperspektivet kan utvecklas i konsekvensutredningen.
Myndigheten instämmer i kritiken av begreppet könsöverskridande identitet eller uttryck. Det finns också behov av ett förtydligande kring vilken diskrimineringsgrund som transsexuella ska omfattas av.
Undvik gatekeepers och revir vid remissförfarandet om vilka samfund som ska vara berättigade för bidrag. Inrätta istället rutiner för ett samråd i likhet med det som beskrivs i Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Sidor