Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till utredningens målsättning att genom förslagen stärka barnets rättigheter i vårdnadstvister. Vi anser dock att utredningens förslag i vissa avseenden kan utvecklas ytterligare för att nå dessa mål.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till utredningens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Vi är överlag positiva till betänkandets förslag.
Myndigheten ställer sig positiv till promemorians förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp.
Vi är positiva till betänkandet men elevers delaktighet och inflytande borde få ett större utrymme i betänkandets bedömningar och förslag.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till de förslag och rekommendationer som lämnas i utredningen, men vi anser att förslagen kan ha större fokus på ungas delaktighet och inflytande, inkludering av unga nyanlända, unga från svag socioekonomisk bakgrund och unga hbtq-personer, samt anpassning av kulturskolans verksamhet.
Att förebygga våldsbejakande extremism är ett mångfacetterat arbete och det är viktigt att arbetet innefattar samtliga delar av preventionspyramiden. Myndigheten ser stora vinster i att ansvaret för kunskapsutveckling och stöd delas av flera.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anser att ett genomförande av utredningens förslag angående beslut och beräkning av bidrag till verksamheter med enskild huvudman kommer medföra att barn och ungas rättigheter försvagas.

Sidor