Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Barnrättighetsutredningen föreslår att merparten av FN:s konvention om barnets rättigheter inkorporeras som svensk lag. Det ställer sig MUCF positiv till.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att Pensionsgruppen vill fortsätta arbeta för mer jämställda pensioner. MUCF vill göra Pensionsgruppen uppmärksam på att utrikes födda, unga med låg utbildning och unga med funktionsnedsättningar löper högre risk än andra unga att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Många av dem kvarstår också i gruppen under lång tid vilket får konsekvenser för deras pensioner. Eftersom de val som unga gör får konsekvenser för pensionen skulle vi gärna se fler informationsinsatser med unga som målgrupp.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avhåller sig från att yttra sig om huruvida förslaget om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga bör genomföras. Förslaget berör frågor av ekonomistyrningskaraktär. Sådana frågor ligger utanför myndighetens sakområde.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians ambition att verka för en jämn fördelning av ensamkommande barn över landets kommuner. Myndigheten ställer sig också positiv till att möjligheten för kommuner att placera barn i andra kommuner kvarstår, när det är påkallat utifrån enskilda barns särskilda behov.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets och utredningens förslag.
MUCF ställer sig positiv till betänkandets olika förslag men vill samtidigt lämna några kommentarer.
MUCF tycker att det är positivt att göra fastställandet av åldersgränsen avgiftsfri. Vi vill också särskilt framhålla det positiva i att promemorian har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.
Det är positivt med ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, där bedömningen delas upp i nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Myndigheten ser positivt på det föreslagna systemets uppdelning och den föreslagna minskningen av antalet nationella prov. Myndigheten ser även positivt på förslagen som rör försöksverksamhet av digitalisering, avidentifiering och extern bedömning av provsvar. Förslagen kan öka möjligheten för elever att bli likvärdigt bedömda och ge elever med funktionsnedsättning mer liknande förutsättningar att besvara proven.

Sidor