Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

MUCF tycker att det är positivt att göra fastställandet av åldersgränsen avgiftsfri. Vi vill också särskilt framhålla det positiva i att promemorian har ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.
Det är positivt med ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, där bedömningen delas upp i nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering. Myndigheten ser positivt på det föreslagna systemets uppdelning och den föreslagna minskningen av antalet nationella prov. Myndigheten ser även positivt på förslagen som rör försöksverksamhet av digitalisering, avidentifiering och extern bedömning av provsvar. Förslagen kan öka möjligheten för elever att bli likvärdigt bedömda och ge elever med funktionsnedsättning mer liknande förutsättningar att besvara proven.
MUCF ställer sig positiv till förslaget om en maktutredning, att utöka satsningen på lokala resurscenter samt till försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder. Däremot är MUCF kritisk till att betänkandet i första hand lyfter fram ungdomsråd eller liknande forum i sitt förslag som berör ungas möjligheter till inflytande i kommuner och landsting.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandet, men önskar ytterligare förslag på området och en förstärkning av delar av de förslag som lagts.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avstår från att yttra sig i ärendet men vi vill dock lyfta transpersoners utsatthet för diskriminering.
MUCF är positiv till promemorians förslag. Vi anser att övergångarna från inaktivitet till arbete eller studier behöver uppmuntras och ekonomiska incitament kan bidra till att fler inaktiva vågar försöka ändra sin situation.
Olaga integritetsintrång som ny straffbestämmelse är en viktig förbättring. Ett utvidgat ansvar för den som tillhandahåller elektroniska anslagstavlor är positivt - det skärper tillhandahållarnas ansvar att agera snabbare och att moderera sina kommentarsfält i större grad. MUCF vill också gärna ha utbildningsinsatser med ett brett anslag.
MUCF avstår från att yttra sig om förslaget men vill dock uppmärksamma att jämställdhetsperspektivet kan utvecklas i konsekvensutredningen.

Sidor