Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten ställer sig positiv till förslagen i SOU 2016:42. Myndigheten är särskilt positiv till syftet att ge barn och unga ett ökat skydd mot att utnyttjas för olika sexuella syften.
Vi ställer oss positiva till promemorians förslag om att även företag (inom området varor och tjänster) som vid senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Barnrättighetsutredningen föreslår att merparten av FN:s konvention om barnets rättigheter inkorporeras som svensk lag. Det ställer sig MUCF positiv till.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att Pensionsgruppen vill fortsätta arbeta för mer jämställda pensioner. MUCF vill göra Pensionsgruppen uppmärksam på att utrikes födda, unga med låg utbildning och unga med funktionsnedsättningar löper högre risk än andra unga att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Många av dem kvarstår också i gruppen under lång tid vilket får konsekvenser för deras pensioner. Eftersom de val som unga gör får konsekvenser för pensionen skulle vi gärna se fler informationsinsatser med unga som målgrupp.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avhåller sig från att yttra sig om huruvida förslaget om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga bör genomföras. Förslaget berör frågor av ekonomistyrningskaraktär. Sådana frågor ligger utanför myndighetens sakområde.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians ambition att verka för en jämn fördelning av ensamkommande barn över landets kommuner. Myndigheten ställer sig också positiv till att möjligheten för kommuner att placera barn i andra kommuner kvarstår, när det är påkallat utifrån enskilda barns särskilda behov.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till betänkandets och utredningens förslag.
MUCF ställer sig positiv till betänkandets olika förslag men vill samtidigt lämna några kommentarer.

Sidor