Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnar ett antal remissvar till regeringen varje år.

Synpunkter på utredningsförslag

Innan regeringen skriver en proposition, ett förslag, får berörda myndigheter och organisationer lämna sina synpunkter på utredningsförslag. Regeringen tar del av synpunkterna och kan låta dem påverka utformningen av förslagen. Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska göras.

Aktuella remisser

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande, men myndigheten skickar med att det är viktigt att ungdomsperspektivet lyfts in. Det framgår av utredningens resonemang kring lagförslaget att bestämmelserna i lagen huvudsakligen gäller barn, men i vissa fall även unga. Det framgår av utredningen att det inte är helt tydligt vem som räknas som ung, eller varför unga omfattas av vissa bestämmelser men inte andra. Det framgår också att utredningen inte haft utrymme att göra en genomgång i dessa delar, vilket MUCF ställer sig kritisk till.

Sidor