Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkan med det civila samhället

Ett bra samspel mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktigt för samhällsutvecklingen. För att gemensamt möta samhällets utmaningar behöver kommuner, regioner och civilsamhället hitta former för att samverka.

MUCF har tillsammans med civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocesser. Den hjälper offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer att skapa samverkan som är till nytta för alla parter. Nedan hittar du mer om modellen tillsammans med mycket annat inom samverkansområdet. Här finns något för alla, oavsett om ni redan är duktiga på samverkan och vill bli bättre eller är helt nya på området.

Har du frågor om samverkan med Civilsamhället, välkommen att kontakta Elisabet Johansson, utvecklingsledare på MUCF: elisabet.johansson@mucf.se

Samverkan

Kom igång med MUCF:s Samverkansmodell

MUCF:s samverkansmodell kan användas för att skapa god samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer som är till nytta för alla parter. Läs mer här

MUCF Samverkansmodell

 

Andra verktyg och metoder för samverkan

Koden
Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser kan användas av alla som vill förbättra sin samverkan.

Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP
IOP är en modell för samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Syftet med IOP är att möjliggöra problemlösning mellan sektorer och att stötta en idéburen verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Upphandling och idéburen välfärd
Sedan januari 2023 finns ny lagstiftning som gör det möjligt att fler välfärdstjänster kan utföras av idéburna aktörer från civilsamhället.

Utbildningar inom samverkansmodellen

Samverkansmodellen för öppen fritidsverksamhet 
MUCF har tagit fram en webbutbildning som handlar om relationen mellan fritidsledare, privata aktörer, civilsamhälle och offentliga aktörer. Den tar upp vad samverkan innebär i det sammanhanget och vad vi vinner på att samverka.

Utveckla lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle
MUCF har tillsammans med Digiteket tagit fram en webbutbildning för att öka kompetensen om samverkan mellan bibliotek och civilsamhället. Utbildningen ska ge en förståelse för hur bibliotekarier kan skapa goda förutsättningar för framgångsrik samverkan. 

Nationella strukturer för samverkan

NOD
Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) är en stödstruktur för samverkan mellan offentliga aktörer och det civila samhällets organisationer på nationell nivå.

Partsgemensamt forum
Partsgemensamt forum (PGF) är en strukturerad dialog mellan regeringen och civilsamhällets organisationer som ska förbättra villkoren för civilsamhället. 

Sakråd
Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att ta tillvara civilsamhällets unika kunskap och perspektiv i olika sakfrågor.

Inspirerande exempel

Här kan du ta del av några exempel på samverkan och hur MUCF:s samverkansmodell används av offentliga aktörer och civilsamhället.

Alla behöver känna sig delaktiga när samhällen omformas

En film av Samforma om samverkan och överenskommelsen mellan mellan olika aktörer i Norrbotten.

Syntolkad version av filmen:

En givande samverkan

I projektet Cross i region Örebro län går civilsamhället och offentliga aktörer samman för att utveckla hälsofrämjande insatser:

Syntolkad version av filmen:

Stärk ert arbete genom samverkan

Göteborg stad och RFSL Ungdom ingick i MUCF:s pilotprojekt för att testa Samverkansmodellen. Genom samverkan utvecklar de mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Syntolkad version av filmen:

Så gör du unga delaktiga med MUCF:s samverkansmodell

MUCF:s medarbetare Victoria berättar om hur samverkansmodellen kan hjälpa dig att involvera unga:

Låga trösklar skapar förtroende och tillit

Farsta stadsdelsförvaltning har länge samverkat med romska organisationer, lär dig mer om vilka framgångsfaktorer de ser med samverkan: