Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet – en investering som lönar sig

Nyhet -

Utanförskapet i samhället innebär stora kostnader, både samhällsekonomiskt och i form av mänskligt lidande. Men utanförskap kan både förhindras och brytas, och här har ungas fritid en viktig roll. Samtidigt möter flera grupper hinder för sin fritid. Den öppna fritidsverksamheten, med fritidsgårdar och liknande, har en central funktion här. Om detta pratade Lena Edring, MUCF, med besökare i montern på Järvaveckan. 

De grupper som möter olika hinder för att ta del av fritidsaktiviteter handlar framförallt om unga utrikes födda, unga med funktionsnedsättning och unga från områden med socioekonomiska utmaningar. De upplever oftare att aktiviteten är för dyr, att de inte kan ta sig till aktiviteten eller att den inte är anpassad efter dem. Bland unga utrikes födda är till exempel andelen som avstår aktivitet för att den är för dyr 49 procent, att jämföra med 32 procent bland inrikes födda. Här har den öppna fritidsverksamheten, som är kostnadsfri, en central funktion:

Lena Edring, uppdragsledare MUCF, på Järvaveckan.
Lena Edring, uppdragsledare MUCF.

- En bra fritid har positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa samtidigt som den också kompenserar för olika livshinder. Därför är det så viktigt att den öppna fritidsverksamheten finns tillgänglig, inte minst för de grupper som inte har samma möjligheter som andra, säger Lena Edring, uppdragsledare MUCF.

En välplanerad öppen fritidsverksamhet med utbildad personal kan både förebygga och motverka utanförskap bland unga. Fritidsverksamheten har med andra ord stor potential som ännu inte tagits tillvara.  

- Vi vet att konstruktiva sammanhang med trygga vuxna är en nyckelfaktor för inkludering och delaktighet, säger Lena Edring.

Miljonkostnader - eller avkastning på investering

En inkluderande och medveten fritidsverksamhet kräver resurser. Det blir ibland ett hinder för kommuner som avstår från att investera i verksamheten. Samtidigt finns det stora kostnader i att avstå. Av MUCFs rapport Utanförskap och unga framgår att en ung person i långvarigt utanförskap med kriminalitet kan kosta samhället upp till 23 miljoner. Ett ungdomsgäng som hamnar i utanförskap med våld, droger, kriminalitet och psykisk ohälsa kan kosta upp emot 160 miljoner under sin ungdomstid *1. Kostnaderna landar dock på ett antal olika aktörer, och den sammanvägda kostnaden blir osynlig. Om utanförskapet istället bryts på ett tidigt stadium skulle det innebära en stor investering, både ekonomiskt och mänskligt. Men då den sammanvägda kostnaden blir osynlig, blir också avkastningen på investeringen osynlig. 

- Den fråga kommunerna behöver ställa sig är dels ”har vi råd med utanförskap” och dels vad effekterna blir på det rent mänskliga planet. Vi kan aldrig bortse från vad det innebär i form av mänskligt lidande att stå utanför. Varje ung människa som hamnar i utanförskap är en enorm förlust, säger Lena Edring.

 

Här hittar du MUCFs workshopserie om ungas utanförskap och lösningar

Här finns rapporten "Utanförskap och unga. En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga." 

Här hittar du som arbetar inom fritidsområdet stöd och verktyg. 

Här finns webbutbildning för kompetensutveckling inom öppen fritidsverksamhet.

Här finns statistik om ungas fritid
 

*1 Utanförskap och unga. En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga, Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson, MUCF 2022.