Hoppa till huvudinnehåll
 

Utanförskap och unga

En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

Alltför många unga hamnar i olika former av svårigheter under sin uppväxt. För en del av dem leder det till kortare och för andra till längre eller – i värsta fall – permanent utanförskap. Ofta beskrivs detta som ett storstadsfenomen i utsatta områden, men det förekommer också på mellanstora orter och på landsbygden.

Unga som är i riskzonen att hamna i utanförskap är en överrepresenterad grupp på Sveriges fritidsgårdar. Den öppna fritidsverksamheten är på så vis en viktig plats för ungas välmående, inflytande och delaktighet. Förebyggande insatser kommer dessutom ofta fler till gagn än dem i riskzonen. Till exempel kan en fritidsgård nyttjas av fler än de unga som är på väg in i ett utanförskap. Det kan stärka unga vars livssituation redan fungerar. Det är positivt för samhället i stort, men framför allt för individen. 

Ofta vet kommuner och andra myndigheter vad det kostar att driva främjande och förebyggande verksamheter. Ibland även vilken effekt det har. Men lika ofta saknas en bild av kostnaden för att misslyckas. Därför fokuserar vi på detta. Vad ungas utanförskap, framför allt på lång sikt, kostar samhället när det misslyckats att fånga upp dem i skolan eller på fritiden. Därmed handlar rapporten bland annat om värdet av att genom tidiga insatser bromsa ungas resa mot utanförskapet. Att helt enkelt börja se tidiga insatser kring ungas fritid som en social investering – med en potentiellt mycket hög avkastning.

Rapporten är skriven av nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark, som på uppdrag av MUCF har genomfört en socioekonomisk analys som visar värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Syftet med rapporten är att lyfta fram ett socialt investeringsperspektiv på förebyggande och främjande arbete inom fritidssektorn genom att:

  • introducera ett synsätt kring detta som kan bli begripligt och användbart för kommunala beslutsfattare kring förebyggande och främjande arbete inom fritidssektorn
  • i de avancerade räkneexemplens form konkret visa de ekonomiska effekterna av utanförskap på kort och lång sikt samt värdet av sociala investeringar kring målgruppen
  • beskriva att det är möjligt att göra sådana beräkningar och visa hur man kan räkna
  • visa exempel på sådana kalkyler både på kort och lång sikt, för samhället i stort och för olika aktörer
  • peka på den potentiella lönsamheten för samhället i stort och effekter för olika samhällsaktörer (kommun, stat, region) kring främjande arbete
  • antyda vilka hinder som föreligger för att uppnå detta.

MUCF anordnar tillsammans med olika kommuner workshoppar med fokus på samhällsekonomiska vinster och förebyggande insatser. Workshopserien grundar sig på rapporten ”Utanförskap och unga”. Den fokuserar på att ge kunskap och lösningar om ungas utanförskap och visa hur effektiv samverkan kan byggas för att stötta målgruppen.

Intervju med Ingvar Nilsson