Budget för kompetens-utveckling

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet.

Bidrag till projektets genomförande 

Ni får bidrag för kostnader som uppstår för att kunna genomföra projektet. Bidraget är ett schablonbelopp som baseras på antalet personer som deltar i aktiviteten (exklusive medföljande personer, utbildare och handledare). 

Bidrag för resor 

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd och antal deltagare. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen). För en aktivitet som kommer hållas på flera olika platser ska avståndet mellan de olika destinationerna summeras och reseschablonen beräknas på det totala avståndet. 

Använder ni er av miljövänliga transportmedel (exempelvis buss eller tåg) är reseersättningen per deltagare högre. Ersättning för miljövänliga resor ges inte för den kortaste och de två längsta reseavstånden, se tabell nedan. 

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet. 

Schablonbelopp för resor 

Kilometer Euro per deltagare

Euro per deltagare
vid miljövänligt resande

10-99 23  
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820  
8000 < 1500  

Exempel 

Ni ska arrangera Kompetensutveckling i Stockholm med deltagare från Edinburgh, Aten och Tallinn. 
Enligt avståndsberäknaren: 
Edinburgh-Stockholm: 1 313 km = 275 € per deltagare 
Aten-Stockholm: 2 408 km = 360 € per deltagare 
Tallinn-Stockholm: 379 km = 180 € per deltagare 
En deltagare från varje land deltar = Ni kan söka: 1x275+1x360+1x180= 815 € för projektet med tre deltagare i Stockholm. 

Individuellt stöd

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader kopplade till uppehälle under aktiviteten.  
Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare per dag (inklusive medföljande personer, utbildare och handledare) samt i vilket land aktiviteten hålls i (se tabell nedan), dock högst 1 100 Euro per deltagare. Ni får även ersättning för en resdag före aktiviteten och för en resdag efter aktiviteten. Får ni ersättning för miljövänliga resor kan ni få individuellt stöd för upp till 4 extra dagar. 

Plats för aktivitet Ersättning för varje deltagare per dag
Belgien 65 euro
Bulgarien 53 euro
Cypern 58 euro
Danmark 72 euro
Estland 56 euro
Finland 71 euro
Frankrike 66 euro
Grannliggande partnerländer 48 euro
Grekland 71 euro
Island 71 euro
Irland 74 euro
Italien 66 euro
Kroatien 62 euro
Litauen 58 euro
Lettland 59 euro
Liechtenstein 74 euro
Luxemburg 66 euro
Malta 65 euro
Nederländerna 69 euro
Nordmakedonien 45 euro
Norge 74 euro
Polen 59 euro
Portugal 65 euro
Rumänien 54 euro
Serbien 45 euro
Slovakien 60 euro
Slovenien 60 euro
Spanien 61 euro
Sverige 70 euro
Tjeckien 54 euro
Turkiet 54 euro
Tyskland 58 euro
Ungern 55 euro
Österrike 61 euro

Bidrag för deltagare med begränsade möjligheter 

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med begränsade möjligheter. Bidraget är uppdelat i två delar. En del består av ett schablonbelopp som betalas ut per deltagare med begränsade möjligheter. Den andra delen baseras på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag för 100 % av de kostnader som tillkommer för till exempel särskild utrustning eller för stödperson som behöver vara med under utbytet. Begäran om ersättning för de faktiska kostnaderna behöver motiveras i ansökan och godkännas av MUCF.

Bidrag för förberedande besök 

Ni kan ansöka om ersättning för kostnader relaterade till genomförandet av förberedande besök inför utbytet. Bidraget är ett schablonbelopp som betalas ut per deltagare som deltar vid det förberedande besöket. För att ersättningen ska betalas ut måste målet och syftet med det förberedande besöket vara väl motiverat i ansökan och sedan godkännas av MUCF.  

Bidrag för aktiviteter för systemutveckling och utåtriktade aktiviteter (System development and outreach activities)

Bidraget baseras på faktiska kostnader som kan kopplas till genomförandet av de kompletterande aktiviteterna. För att ersättningen ska betalas ut måste målet och syftet med det förberedande besöket vara väl motiverat i ansökan och sedan godkännas av MUCF. 

Bidrag för särskilda kostnader 

Bidraget är baserat på faktiska kostnader för till exempel visum, vaccinationer, medicinska intyg och uppehållstillstånd och bidraget är 100 procent av dessa kostnader.   
Ni kan också få bidrag för mycket höga resekostnader. Det finns det möjlighet att ansöka om upp till 80 procent av de faktiska kostnaderna.  

Begäran om ersättning för särskilda kostnader behöver motiveras i ansökan och godkännas av MUCF. 

Erasmus+ logotyp