Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas fritid

Fritiden spelar en stor roll för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka ungas självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. Fritiden kan också vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt eget liv, den kan skapa en vilja att delta i det demokratiska samhället och bidra till en god folkhälsa.  

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag - den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. Barnkonventionen ger till exempel barn och unga rätt till en meningsfull fritid.

Bild på en person som håller i en mikrofon med ena armen uppsträckt och som omges av rök. Fotograf: Austin Neill

MUCF idag om ungas fritid

Välkommen till MUCF idag den 2 juni kl. 10-11. Mer information på mucf.se/mucfidag.

Ungas fritid

Våren 2021 släppte MUCF rapporten Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla. I filmen delar utredare Emma Thornström med sig av resultaten som handlar om ungas fritid.

Barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet

Genom att arbeta med barnkonventionen skapar vi förutsättningar för alla barn och unga att delta i den öppna fritidsverksamheten på lika villkor. 

 

Öppna fritidsverksamheten - om normer, hbtq och inkludering

Vi vet att unga hbtq-personer upplever begränsningar i sin fritid. Som en hjälp i arbetet med att skapa trygga mötesplatser har vi tagit fram stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten. Ett material som handlar om normer, hbtq och inkludering och där fritidsledare och chefer kan hitta tips, idéer och få kunskap i arbetssätt som främjar hbtqi-personers deltagande. 

Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering

Unga med funktionsnedsättning har rätt till en meningsfull fritid på lika villkor som andra unga. Rätt att få vara delaktiga, få möjlighet till inflytande och få tycka till om saker som har med dem att göra. Många unga med funktionsnedsättning har ofta en sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Vårt nya stödmaterial kan vara en hjälp på vägen att välkomna fler unga i verksamheten.

Erasmus+ Mobilitet

EU-bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för dig som jobbar med unga samt projekt för att öka ungas engagemang. Bidraget syftar till att deltagarna ska bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

EU-bidrag för samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap inom ungdomssektorn. Bidraget syftar till att skapa nya eller förbättra metoder, öka organisationers kapacitet samt deras samarbetsytor med andra organisationer och sektorer. 

Europeiska solidaritetskåren

EU-bidrag som erbjuder unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att vara volontärer. Bidraget söks av organisationer som kan ta emot eller sända volontärer till projekt där syftet är att stödja lokalsamhället. Programmet erbjuder även unga stöd för att skapa sina egna solidaritetsprojekt i lokalsamhället

Barn- och ungdomsorganisationer

Statsbidrag till organisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Statsbidrag som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Med mötesplats för unga hbtqi-personer avses en fysisk eller digital plats som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer under 25 år. 

Ungas organisering

Statsbidrag till projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället på lokal nivå. 

På gång!

Under 2021 utvecklar vi en webbutbildning som handlar om ungas fritid. Målet är att kunna lansera den under våren 2022. 

Nytt uppdrag till MUCF

Tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland har vi fått regeringens uppdrag att öka kunskapen hos fritidsledare om hedersrelaterat våld och förtryck.  

Vill du veta mer om ungas fritid?

På ungidag.se finns mer statistik om ungas fritid. Välkommen dit!

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: