Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet – våldsförebyggande arbete och motverkande av hedersrelaterat våld och förtryck

Den öppna fritidsverksamheten är en viktig del av ett brett lokalt våldsförebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och professioner. Verksamheter som sker på ungas fritid kan vara ett av få ställen där unga frivilligt träffar professionella vuxna som möter dem i ögonhöjd och som de unga kan bygga tillitsfulla relationer till. Den potentiellt nära och stödjande relationen betyder att den som arbetar inom dessa verksamheter kan få kännedom om ungas utsatthet på ett annat sätt än andra yrkesgrupper.

På den här sidan hittar du information om olika typer av våld, om hedersrelaterat våld och förtryck och om vad det innebär att arbeta våldsförebyggande. Vi har tagit fram två stödmaterial som kan användas för workshops, och som du hittar längre ned på den här sidan. Där hittar du också mer information om workshoparna.

En utsträckt hand mot en färgad glasruta i motljus

Olika typer av våld

Världshälsoorganisationen (WHO) har fastställt en definition av våld utifrån fyra olika våldstyper. Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller handla om försummelse. Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva digitalt våld, ekonomiskt våld och materiellt våld. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker och så vidare.

  • Fysiskt våld – slag, sparkar, stryptag
  • Psykiskt våld – verbala kränkningar, kontroll, hot, nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, tvång och trakasserier och social isolering
  • Sexuellt våld – påtvingad sexuell handling, våldtäkt
  • Försummelse – omsorgssvikt av personer med behov av stöd och vård såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Digitalt våld – hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS
  • Ekonomiskt våld – begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter
  • Materiellt våld – förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter

Det här är hedersrelaterat våld och förtryck

Att leva i en hederskontext innebär att hindras i att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Individens önskningar är underordnade kollektivets önskan. Flickor, men även pojkar kan utsättas för påtryckningar, kontroll och våld för att inte begå normöverträdelser och skada familjens eller släktens heder eller anseende.

Vad innebär det att arbeta våldsförebyggande?

Våldsförebyggande arbete, eller våldspreventivt arbete, syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Våldsförebyggande arbete innebär att göra insatser innan våldet har uppstått, innan någon har blivit utövare eller offer, samt att förebygga att förövare återfaller i ett våldsbeteende. Våldspreventivt arbete kan bedrivas på flera olika sätt. Det är vanligt att arbetet beskrivs utifrån tre olika nivåer:

  • Universell prevention: Insatser riktade till alla
  • Selektiv prevention: Insatser riktade till riskgrupper
  • Indikerad prevention: Insatser riktade till redan drabbade
samtal mellan två unga kvinnor sittande vid ett bord

Den öppna fritidsverksamhetens unika roll i våldsförebyggande arbete

Barn och unga har rätt till en uppväxt fri från våld och en meningsfull och utvecklande fritid enligt barnkonventionen. Genom att arbeta våldsförebyggande kan den öppna fritidsverksamheten stärka ungas rätt till en meningsfull och utvecklande fritid. Likaså kan verksamheterna bidra till prosociala nätverk och meningsfulla fritidsaktiviteter, vilket i sig kan verka våldsförebyggande.

Workshop för våldsförebyggande arbete

Här hittar du stödmaterial för två olika workshoppar om våldsförebyggande arbete i den öppna fritidsverksamheten; en om allmänt våldsförebyggande arbete och en om hedersrelaterat våld och förtryck.

Bild på processtödet Öppen fritidsverksamhet och våldsprevention

Mer material om våldsförebyggande inom fritiden

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.

MUCF har tagit fram rapporten Utanförskap och unga - En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga. Rapporten är skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark. 

Tips från dina fritidskollegor

Här hittar du medskick från kollegor runt om i landet som har gått workshopen Utanförskap och unga. De delar med sig av reflektioner kring hur man som personal kan utveckla det våldsförebyggande arbetet i fritidsverksamheten. 

Två ungdomars fötter i sneakers hänger ned framför en graffitimålad vägg

Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

NCH (Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck) vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. De driver webbplatsen hedersfortryck.se som är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Speciellt för dig som arbetar med ungas fritid inom idrotten 

Riksidrottsförbundet har tagit fram en webbsida som ger vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet. Webbsidan innehåller bland annat vägledning kring strukturer, rutiner och att arbeta med kultur och beteenden.