Ungas delaktighet i demokratin

Hur kan vi underlätta för unga att delta i demokratin?

MUCF ska i demokratiuppdraget, Ungas delaktighet i demokratin, ta fram och sprida modeller för hur kommuner och regioner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin.

Tillsammans med kommuner och regioner ska ungas demokratiska färdigheter och kompetenser utvecklas och på så sätt främja deltagande och stärka ungas delaktighet i demokratin.

Fokus kommer att ligga på den lokala demokratin i kommuner och regioner och ska speciellt främja förutsättningarna för de unga som på olika sätt upplever sig vara eller är exkluderade och långt ifrån delaktighet i dagens samhälle.

Deltagande kommuner och region

  • Karlskoga/Degerfors kommun
  • Kungsbacka kommun
  • Lycksele kommun
  • Region Gävleborg
  • Skövde kommun
  • Västerås kommun
  • Växjö kommun

Under våren 2021 kommer deltagarna att genomföra utbildningen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som MUCF tagit fram.

Uppdraget ”Främja ungas förutsättningar att delta i demokratin 2020 – 2021 (2030)” kommer från regeringen och är en del i satsningen Demokratin 100 år