Prata EU

MUCF arbetar för att öka ungas kunskap och delaktighet i frågor om Europeiska unionen. För att åstadkomma det vänder vi oss till dig som möter unga i skolan eller på deras fritid med olika former av stöd och insatser. 

Illustration: Skyline Prata EU

Dagligen påverkas våra liv av beslut som sker inom EU och mycket av EU-politiken sker faktiskt på hemmaplan. EU angår oss alla - inte minst unga människor.

Därför är du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. 

Som inspiration och vägledning i arbetet tar vi fram olika former av stöd och insatser som du kan använda, mixa och anpassa som det passar dig och unga i din närhet.

Just nu håller vi till exempel på att ta fram en webbutbildning som du kan delta i början av 2021. Men redan idag kan du använda vår verktygslåda som vi hoppas ska göra ditt viktiga arbete både enklare och roligare. 

Prata EU - verktygslåda

Med den här verktygslådan vänder vi oss till dig som möter unga i gymnasieålder på deras fritid eller i skolan och som vill öka ungas kunskap och engagemang i frågor om EU och demokrati. Innehållet i verktygslådan skapar – tillsammans eller var för sig – goda förutsättningar för dialog, delaktighet och engagemang bland unga. Verktygslådan kommer att utvecklas och byggas på allt eftersom.    

Metoder och övningar

Metoder som på ett enkelt, roligt och interaktivt sätt utmanar, väcker frågor och fördjupar ungas kunskap om EU. 

Publikation om Brexit

En publikation som på ett överblickbart sätt och med ett tillgängligt språk förklarar en högaktuell och komplex EU-fråga som berör väldigt många människors vardag. Publikationen kan användas för att väcka ungas nyfikenhet och öka deras kunskap om det europeiska samarbetet. Till din hjälp får du gärna använda våra förslag till reflektionsfrågor och praktiska uppgifter.

Rapport om EU-kunskap

En kvaltativ och kvantitativ rapport om organisationers kunskap om EU och ungas engagemang i EU- och demokratifrågor. Rapporten kan användas som underlag för att hitta rätt ingångar till att väcka ungas engagemang kring olika frågor. Den kan även användas för att förankra och utveckla EU- och demokratifrågor- och perspektiv inom din verksamhet. 

Presentationer

Presentationsmaterial som introducerar och fördjupar kunskapen om hur EU fungerar och vilka möjligheter det finns för unga att påverka Europapolitiken. Presentationerna innehåller även diskussionsfrågor som kan användas tillsammans med presentationerna eller separat. 

Presentationsstöd till presentationerna kommer inom kort. 

Film - Europeiskt medborgarskap

En kort film (2 min) om ungas möjligheter att på olika sätt göra sina röster hörda i val och mellan val. Filmen kan med fördel användas som en introduktion till att diskutera europeiskt medborgarskap och demokrati. 

Prata EU - webbutbildning

Just nu håller vi även på att ta fram en webbutbildning som ska gå att delta i från och med början av 2021. 

Bakgrund till uppdraget

Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar vår vardag. Kunskapen om EU och vilka frågor som påverkas av EU är dock låg och en majoritet av svenska folket anser sig ha för låg kunskap för att kunna diskutera och engagera sig i EU-frågor och beslut. Samtidigt finns det ett tydligt samband mellan kunskap och delaktighet. Forskning har till exempel visat att kunskap påverkar valdeltagandet, i synnerhet hos unga människor. För att stärka det demokratiska deltagandet är det därför viktiga att öka kunskapen om EU.  

Med det här uppdraget vänder vi oss primär till fritids- eller ungdomsledare inom en kommun eller en ideell förening; kommunala tjänstepersoner med ansvar för ungdomsfrågor inom utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning eller social- och arbetsmarknadsförvaltning; demokratilotsar; eller aktiva på annat sätt inom en förening med unga som målgrupp. Insatserna som vi gör inom ramen för uppdraget kan även nyttjas av lärare. 

EU:s ungdomspolitik

Ungdomspolitiken inom EU har vuxit fram sedan början av 2000-talet. Målen för den är bland annat att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar att få jobb och utbildning samt att främja ett aktivt medborgarskap. 

Uppdraget har en tydlig koppling till den europeiska ungdomsstrategin (2019 – 2027) i den meningen att uppdraget främjar ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen vilket är ett av ungdomsstrategins tre huvudsakliga fokusområden.   

Europeiska ungdomsstrategin 2019–2027 

Programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Ungdomsdelen inom Erasmus+ (Erasmus+ Ung och Aktiv) erbjuder bland annat ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som arbetar med unga och ungdomsdialog. Europeiska Solidaritetskåren erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. 

Erasmus+ Ung och Aktiv
Europeiska Solidaritetskåren