Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferensen 2021

Datum/tid
-
Plats
digitalt via Zoom

Varmt välkommen till årets Kunskapskonferens – i år med temat Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling.

Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både det offentliga och civilsamhället. Allt under temat Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling. Konferensen är ett samarrangemang mellan oss på MUCF, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Praktisk information

 • Datum: 28 oktober 2021
 • Preliminär tid: 8:45-14.30
 • Plats: Där du vill, digitalt via zoom. 
 • Anmäl dig redan nu

Konferensen är helt gratis.

Program

 • 8.45 Uppvärmning och incheckning
 • 9:00: Dagens moderator Ellen Lundqvist hälsar välkommen
 • Invigningstal av Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Lena Nyberg, generaldirektör MUCF
 • 9.20: Det civila samhället på landsbygden: service och röst i hållbar utveckling, Seema Arora-Johnsson, Sveriges lantbruksuniversitet
 • 9.55: Deltagande i civilsamhället: jämförelser mellan stad och land i Sverige, Susanne Wallman Lundåsen, Linköpings universitet
 • 10.10: Paus
 • 10.20: Alla måste känna sig delaktiga när samhällen omformas
  Filminslag om Samforma (läs mer om Samforma)
 • 10.30: Samtal mellan Seema Arora-Johnsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Susanne Wallman Lundåsen, Linköpings universitet och Ylva Löwenborg, ordförande på Samforma. Moderator Ellen Lundqvist, MUCF
 • 10:55: Paus
 • 11.05: Kultur, delaktighet och sammanhållning,
  Pier Luigi Sacco, IULM University Milan
 • 11.40: Kultur, samverkan och kulturkraft i det offentliga rummet,
  Karin Lekberg, kulturstrateg ​​
 • 12:15: Lunch
 • 13:00: Samtal mellan Pier Luigi Sacco och Karin Lekberg. Moderator Apostolis Papakostas, Vetenskapsrådet
 • 13:25: Konsten att värna lokal demokrati och social hållbarhet,
  Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet
 • 13:45: Slutpanel: Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF, Malin Svanberg, senior handläggare, SKR, Apostolis Papakostas, samordnare av forskningsprogram, Vetenskapsrådet och Katarina Gustavsson, biträdande verksamhetschef, Ideell arena sammanfattar intryck under dagen
 • 14:30: Tack för idag!

Föreläsare på konferensen                                                                              

            
Porträtt med Pier Luigi Sacco
            


Pier Luigi Sacco, professor i kulturell ekonomi

Kultur, delaktighet och sammanhållning
Under föreläsningen får vi ta del av de senaste studierna i forskningen om kulturellt deltagande för att främja social sammanhållning. Vi får också lära oss mer om hur man arbetar med nya strategier för att möta stora samhällsutmaningar inom området. Pier Luigi Sacco kommer också att gå genom vilka bevis och metoder som finns för dessa studier och dessutom presentera de resultat som visar på ett paradigmskifte för kulturell handling med fokus på social påverkan. Detta paradigm speglar sig i EU:s nya kulturpolitiska vision som också ingår i agendan för kultur.

Pier Luigi Sacco är professor i kulturell ekonomi, IULM University Milan; Seniorforskare, metaLAB (at) Harvard och gästforskare vid Harvard University. Han är särskild rådgivare för Europeiska kommissionären för utbildning och kultur, medlem i Europeana Research Advisory Board, i ekonomikommittén för kultur i det italienska kulturministeriet, i rådgivande rådet för forskning och innovation i Tjeckien och Advisory Council of Creative Georgia. Han arbetar och konsulterar internationellt inom kulturledd lokal utveckling och är författare till mer än 200 artiklar om granskade tidskrifter och stora internationella vetenskapliga utgivare.

Läs mer om Pier Luigi Sacco. 

            
Porträtt med Seema Johnsson
            


Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling.

Det civila samhället på landsbygden: service och röst i hållbar utveckling
Hållbar utveckling kräver att vi tar hänsyn till tre aspekter i alla beslut i det utvecklingsarbete vi bedriver: den sociala, ekonomiska och klimat- & miljöaspekten. Grundbulten i hållbar utveckling är ett demokratiskt synsätt och en utveckling där alla medverkar. På landsbygden i Sverige utgör föreningsarbete kärnan i svensk landsbygdspolitik, och i den nya styrningsstrategin ses det civila samhället som en viktig partner i genomförandet av ’utveckling underifrån.’ Här diskuterar jag konsekvenserna av det nya ansvaret som faller på det civila samhället inom det system av flernivåstyrning (multilevel governance) som kännetecknar både svensk och EUs politik. Jag ställer frågan: ger dessa förändringar större politiskt utrymme för civila samhället och individer gentemot staten, regionen och kommunen, eller är den svenska landsbygdspolitikens önskan om utveckling underifrån baserad på ett institutionellt sammanhang som håller på att erodera, dvs där civila samhällets roll som en viktig demokratisk och politisk röst späds ut genom deras ökande ansvar för samhällsservice? Hur ser relationen mellan den formella makten (myndigheter, regioner, kommuner) och det civila samhället ut på landsbygden när det gäller en demokratiskt hållbar utveckling, och särskilt utifrån ett kvinno- och invandrarperspektiv?

Seema Arora-Jonsson arbetar med hållbarhet och rättvisa i landsbygdsutveckling och miljö-och klimatpolitik. Hon har arbetat med föreningsarbete på landsbygden både när det gäller miljö och kulturvård, kvinnlig organisering och migration till landsbygden. Feministiskt tänkande och deltagande forskning samt analys av lokala kontexter och dess transnationella relationer, är viktiga i hennes arbete.

Läs mer om Seema Arora- Johnsson

            
Porträtt med Susanne Wallåsen
            


Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap

Deltagande i civilsamhället: jämförelser mellan stad och land i Sverige
Sveriges befolkning har i internationell jämförelse ett högt deltagande i civilsamhällets organisationer. En framväxande internationell forskning pekar dock på betydelsefulla skillnader i attityder och värderingar mellan boende i städer och på landsbygd, där de kosmopolitiska stadsborna har ofta ställts i kontrast mot vad som ofta framställs som konservativa och mindre toleranta landsbygdsbor. Finns det generella skillnader mellan engagemang i civilsamhället mellan urbana och mer rurala områden och har sådana skillnader betydelse för värderingar som tillit? Analyser av surveydata visar att graden av deltagande i civilsamhället varierar mellan dem som bor i städer och dem som bor på landsbygd. Vad resultaten också visar är att kategorierna stad och land inte är homogena grupper utan att det finns variation inom kategorierna och analyserna visar också på en omfattande variation inom storstadsområdena.

Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Hennes forskning har rört samband mellan deltagande i civilsamhället och politiskt deltagande och tillit samt för­eningslivets roll i den lokala demokratin. På konferensen kommer Susanne att prata om hur civilsamhället ofta pekas ut som en betydelsefull resurs i liberala demokratier. 

Läs mer om Susanne Wallman Lundåsen

Porträtt med Karin Lekberg

Karin Lekberg, kultur-och klusterstrateg

Kultur, samverkan och kulturkraft i det offentliga rummet ​​​​​​
Under föredraget berättar Karin, bl a  med utgångspunkt från sitt arbete i Subtopia och arbetet på Landskaplaget som kulturstrateg, hur konsten och kulturen kan bidra till att kapacitetshöja både människor och platser och hur samverkan är en av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma konkreta resultat. Karin tar upp exempel, metoder och verktyg för att stärka kulturen som drivkraft i samhällsutvecklingen.

Karin Lekberg är kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och uthållighet. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta inom konst- och kultursektorn kopplat till stadsutveckling och dokumenterad erfarenhet av klusterutveckling, senast från klustret Subtopia i Alby, Botkyrka. Karin har arbetat i offentlig, privat och ideell sektor. Karins fokus är att skapa sociala samband, bygga relationer, generera nya idéer/sätt att tänka och leda dialog fram till konkreta aktiviteter. Hon är nytillträdd styrelseordförande i Tensta konsthall.

Läs mer om Karin Lekberg.

Porträtt med Hans Abrahamsson

Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare

Konsten att värna lokal demokrati och social hållbarhet​​​​​​

Hans Abrahamsson föreläsning handlar om att belysa civilsamhällets roll utifrån ett freds- och utvecklingsperspektiv. Bidraget tar sin utgångspunkt i vår tids Stora Samhällsomdaning som präglas av att globalisering, migration och urbanisering alltmer flätar samman det lokala med det globala. Dessutom kommer Hans att berätta om hur man ska gå tillväga för att värna den sociala hållbarheten och människors strävan efter samhällstillhörighet. Här menar Hans att den myndighetsgemensamma institutionella förmågan behöver stärkas genom att hitta nya former för att stödja och samverka med det civila samhällets kollektiva förmåga och den förändringskraft som också de nya sociala rörelserna besitter.

Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitet och har även ett förflutet som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Universitet. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner har han nyligen genomfört en större forskningsstudie kring medborgardialogens och den sociala hållbarhetens förutsättningar.

Läs mer om Hans Abrahamsson.

 

 •  
 •  

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: