Hoppa till huvudinnehåll
 

Sommaren kan öka ungas utsatthet

Nyhet -
siluett av människa mot kvällshimmel

Sommar är härlig tid för många unga. Men för vissa innebär den svårigheter, ibland allvarliga sådana. Fritidsverksamheten i kommunerna kan erbjuda meningsfulla sammanhang och möjlighet till nya vänner och erfarenheter. Och inte minst – trygga vuxna som kan möta unga på deras villkor. En ekonomiskt ansträngd situation i många kommuner ökar risken för nedskärningar av fritidsverksamheten.

Sommaren är en ljuvlig tid för många. Ledighet, kompisar och aktiviteter, eller sommarjobb och egna pengar. Men för en del unga kan sommaren snarare kännas lång och jobbig. För vissa unga innebär sommaren större problem än så. Sommar är en tid då fritiden ofta blir mer betydelsefull. Möjligheten till meningsfulla sammanhang utanför vardagsrutinerna blir än viktigare. För unga som saknar detta ökar risken för ensamhet, psykisk ohälsa och utanförskap. I värsta fall utsatthet för våld och kriminalitet. 

Har inte råd med fritidsaktivitet
Det finns unga som helt enkelt inte har råd med fritidsaktiviteter; 34 procent av alla unga avstår av den anledningen. För vissa grupper är ekonomin en än mer kännbar faktor; till exempel avstår 48 procent av unga i socioekonomiskt utsatta områden för att det är för dyrt[1]. På sommaren blir detta extra kännbart, då vardagsrutiner som skola och andra aktiviteter försvinner. 

"En bra fritidsverksamhet kan betyda så oerhört mycket för en ung person; sammanhang, tillhörighet och att få ha roligt samtidigt som man får möjlighet att både lära och utvecklas. Den öppna fritidsverksamheten har en unik roll i detta eftersom den är kostnadsfri och öppen för alla. Samtidig brottas många kommuner med ekonomiska utmaningar idag. Det finns en risk för nedskärningar för att man inte ser den vinst som en investering i fritidsverksamheten innebär", säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Psykisk ohälsa och våldsutsatthet 
Fritiden är också betydelsefull för den psykiska hälsan. 56 procent av de unga lider av symptom som oro, ängslan och ångest.[2]. Och när en ung person inte finns i ett sammanhang, ökar risken för ensamhet och psykisk ohälsa. Därför kan sommaren vara en känslig tid. 

Unga utsätts också för hot och våld i högre utsträckning än vuxna. 16 procent av de unga hade utsatts för sexualbrott, jämfört med 3 procent bland de vuxna under det senaste året[3]. 10 procent unga hade utsatts för hot eller våld i någon form, under det senaste halvåret [4]. Utbredning av hedersrelaterat våld och förtryck är svårt att bedöma, men den mest omfattande kartläggningen av ungas utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck visar att 14 procent av ungdomarna i de tre storstäderna lever med hedersnormer.[5] 

Trygga mötesplatser med konstruktiv verksamhet och vuxna förebilder är viktiga för att undvika destruktiva sammanhang.

Fritidsverksamhet är en social investering
Utanförskapet kostar samhället stora summor varje år. På kort sikt kostar utanförskap för en ung person runt en halv miljon per år enbart i produktionsbortfall och försörjningskostnader. En ung människa som fastnar i kriminalitet kostar samhället miljontals kronor.[6]

"Att lägga resurser på ungas fritid är att skapa goda villkor för unga idag men också att investera i framtiden.  En genomtänkt och strukturerad fritidsverksamhet kostar samhället mindre än ett utbrett utanförskap", säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. 

Den öppna fritidsverksamheten kan minska klyftor
Den öppna fritidsverksamheten är öppen för alla – oavsett ekonomiska förutsättningar. Den spelar också en viktig roll i arbetet med att förebygga och motverka våld och hedersrelaterat våld och förtryck. 

"Här kan unga möta andra unga, ofta från andra sammanhang och bakgrund än de själva. Det är en möjlighet till nya vänner och nya erfarenheter. Och inte minst – till trygga vuxna som kan möta dem på juste sätt. Med möjligheter att bli sedd, att få vara kreativ och konstruktiv och skapa saker tillsammans med andra. Den öppna fritidsverksamheten kan minska klyftor mellan unga som försvårar etablering i samhället, säger Stefan Holmgren", avdelningschef MUCF.

MUCF erbjuder både kunskap om ungas fritid och metoder och verktyg för arbetet med fritid. 


 


[1] En fördjupad bild av ungas fritid, Ung idag, MUCF, 2023:2

[2] Ung idag, MUCF, 2024:1

[3] Nationella trygghetsundersökningen, 2022, omnämnd i Ung idag, MUCF, 2024:1

[4] MUCFs Nationella ungdomsenkät år 2021

[5] Heder och samhälle, 2021, omnämnd i Det får inte existera, MUCF 2024.

[6] Utanförskap och unga, En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga