Aktuellt

Nyhet
2018-06-01
Det finns tecken på att organisationer satt i system att bilda mycket små föreningar som vi ifrågasätter beständigheten i. Förordningen ställer som krav att medlemsföreningarnas verksamhet inte får vara av tillfällig karaktär.
Pressmeddelande
2018-05-31
I Sverige, liksom i andra länder, har det länge funnits en diskussion om hur levnadsvillkoren på landsbygderna skiljer sig från levnadsvillkoren i städer. Civilsamhället är på flera sätt en särskilt viktig aktör på landsbygderna. De tar bland annat stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka.
Pressmeddelande
2018-05-30
Det finns tecken på att organisationer satt i system att bilda mycket små föreningar som vi ifrågasätter beständigheten i. Förordningen ställer som krav att medlemsföreningarnas verksamhet inte får vara av tillfällig karaktär.
Pressmeddelande
2018-05-24
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-05-14
I början av höstterminen kan skolor runt om i landet kostnadsfritt arrangera skolval. Det är ett sätt för skolan att arbeta med sitt demokratiuppdrag, att ge elever möjlighet att lära sig om den demokratiska processen och samtidigt bilda sig en egen politisk uppfattning. Sverige, tillsammans med Norge, är relativt unika i världen om att ordna skolval. Skolval kan få unga att känna att de har inflytande i samhället och att de har makt över sina liv.
Pressmeddelande
2018-05-03
Projekten kan till exempel handla om att öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet, stärka individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.
Pressmeddelande
2018-05-03
EU-programmet Erasmus+ har berikat Europas unga i mer än trettio år. I samband med den första ansökningsrundan 2018 beviljar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 33 ungdomsprojekt och fördelar över 16 miljoner kronor till organisationer i bland annat Borås, Stockholm och Södertälje.
Nyhet
2018-04-13
Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom meddelad den 14 november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut.
Pressmeddelande
2018-04-12
2018 är det valår i Sverige vilket också innebär att det är valår i skolan. Att öka förtroendet för demokratin och politiken i Sverige är en viktig uppgift. För att unga ska få chans att möta politiken och ta del av det politiska samtalet finns det olika metoder att använda sig av.
Pressmeddelande
2018-04-11
MUCF har låtit göra en förnyad granskning av SUM och dess medlemsorganisationer. I den framkommer att det finns kopplingar mellan förtroendevalda personer i SUM:s medlemsföreningar och våldsbejakande islamistiska miljöer. Medlemsföreningar har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, och har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Det finns även en förtroendevald som är dömd för olaga hot.
Pressmeddelande
2018-04-11
Ungdomsenkäten Lupp är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Enkäten ger svar på hur unga i en kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid.
Pressmeddelande
2018-04-11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en ny prövning av Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017. Myndigheten anser att organisationen inte har kunnat visa att dess verksamhet till alla delar uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbudet mot diskriminering. MUCF avslår därför SUM:s ansökan. Ladda ner hela pressmeddelandet här:

Sidor