Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö

Nyhet -

MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av ärenden.

Myndigheten har identifierat jäv och brister i bokföringen vid granskningen av Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö. MUCF har därför gett revisionsbyrån KPMG i uppdrag att göra en fördjupad granskning av organisationerna. 14 bidragsbeslut från perioden 2019–2022 granskas och utredningen förväntas vara klar i början av juni 2023.

Varför granskar MUCF Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö?

MUCF delar ut statsbidrag på uppdrag av regeringen. Till grund för besluten ligger förordningar som regeringen fastställer. Det innebär att varje ansökan prövas för sig i enlighet med gällande förordning.

2022 fick MUCF extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggningen av bidragsärenden. Vid granskningen av Romska ungdomsförbundets ansökan om projektbidrag 2022 identifierades ett flertal risker vilket gjorde att MUCF beslöt att besöka organisationen. Myndigheten upptäckte då att det förekom jäv vilket strider mot villkoren för bidragen. 

MUCF identifierade även brister i bokföringen hos Romska ungdomsförbundet och avbröt därför två pågående projekt den 14 december 2022. I samband med granskningen framkom också att tre ledande personer även förekom i ledande ställning i Romska Kulturcentret i Malmö.

Myndigheten har upphandlat revisionsbyrån KPMG för att göra en fördjupad granskning av 14 beviljade bidrag hos de båda organisationerna under perioden 2019–2022.

Den fördjupade granskningen har visat att den revisor som båda organisationerna använt sig av har lämnat revisorsrapporter som inte är sanningsenliga. MUCF har därför anmält revisorn till revisorsinspektionen.

Kan MUCF kräva tillbaka beviljade bidrag?

Om MUCF får in uppgifter om att en organisation, av någon anledning, inte uppfyller de krav som ställs i förordningen för ett bidrag så kan myndigheten inleda en särskild granskning. Då kontaktas organisationen för att de ska få möjlighet att bemöta uppgifterna. 

Om granskningen visar att organisationen inte uppfyller förordningens krav kan MUCF besluta om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget. Om myndigheten misstänker att en organisation medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag så gör MUCF en polisanmälan.

Har MUCF möjlighet att kontrollera och följa upp hur alla bidrag används?

Regeringen höjde 2022 MUCF:s förvaltningsanslag för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning. MUCF kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av bidragsansökningar med utvecklade rutiner och kontroller.

Revisorernas arbete är centralt när myndigheter granskar verksamheter, oavsett om det rör sig om lekmannarevisorer, godkända eller auktoriserade revisorer. MUCF har även påbörjat ett arbete för att underlätta för lekmannarevisorer att göra rätt.

Riksrevisionen konstaterar i den nya rapporten Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället (RiR 2023:7) att ”Styrningen av MUCF är ett positivt exempel där regeringen genom ett ökat fokus på kontrollaspekten och med utökade resurser har gjort det möjligt för MUCF att förbättra sina riskbaserade kontrollinsatser".