Aktuellt

Nyhet
2018-04-13
Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom meddelad den 14 november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut.
Pressmeddelande
2018-04-12
2018 är det valår i Sverige vilket också innebär att det är valår i skolan. Att öka förtroendet för demokratin och politiken i Sverige är en viktig uppgift. För att unga ska få chans att möta politiken och ta del av det politiska samtalet finns det olika metoder att använda sig av.
Pressmeddelande
2018-04-11
MUCF har låtit göra en förnyad granskning av SUM och dess medlemsorganisationer. I den framkommer att det finns kopplingar mellan förtroendevalda personer i SUM:s medlemsföreningar och våldsbejakande islamistiska miljöer. Medlemsföreningar har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, och har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Det finns även en förtroendevald som är dömd för olaga hot.
Pressmeddelande
2018-04-11
Ungdomsenkäten Lupp är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Enkäten ger svar på hur unga i en kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid.
Pressmeddelande
2018-04-11
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en ny prövning av Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017. Myndigheten anser att organisationen inte har kunnat visa att dess verksamhet till alla delar uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbudet mot diskriminering. MUCF avslår därför SUM:s ansökan. Ladda ner hela pressmeddelandet här:
Pressmeddelande
2018-04-09
Denna vecka står Sverige och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor värd för konferensen Eurodesk Network Meeting. Eurodesk-nätverket vill få fler unga att upptäcka mobilitetsprojekt inom programmet Erasmus+ och att informera om EU-frågor i stort. Mobilitetsprojekt ger unga möjlighet att studera, arbeta eller volontärarbeta utomlands med stöd från EU. I Göteborg samlas alla de nationella Eurodesk-kontoren i Europa för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Pressmeddelande
2018-03-21
Kartläggningen visar på en oroväckande trend där de lokala grund- och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledning (SYV) brister och att arbetsmarknadsprojekten på olika sätt ofta får kompensera för det. De unga som intervjuats i kartläggningen menar att skolornas information varken var intresseväckande eller anpassad efter elevernas ålder och mognad. Ungdomarnas erfarenheter återspeglas också i hur de yrkesverksamma vuxna i projekten svarade.
Nyhet
2018-03-21
Det är inte ungas motivation och engagemang det är fel på, utan grund- och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledning.
Pressmeddelande
2018-03-16
Bredda normen på arbetsmarknaden Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapporterna Bredda normen-unga personers röster om att varken arbeta eller studera och Bredda normen-En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden. Unga hbtq-personer har intervjuats om sina upplevelser av att varken arbeta eller studera. De beskriver hur de mår, vilket bemötande och stöd de får av samhället och om hur de blir bemötta när de befunnit sig på en arbetsplats.
Nyhet
2018-03-15
Kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden och en skrift som lyfter unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera.
Pressmeddelande
2018-03-12
Unga hbtq-personer är i högre grad än andra unga utsatta för diskriminering, det kan bidra till psykisk ohälsa och till att de varken arbetar eller studerar. Under frukostseminariet presenteras en rapport om unga hbtq-personers röster om skola och arbetsliv, en ny litteraturöversikt om unga hbtq-personers etablering samt exempel på främjande faktorer för ett inkluderande arbetsliv. Tid: 15 mars, klockan 08.00-09.00. Frukost serveras från 07.30.
Nyhet
2018-03-08
I ledare från 6/3 i Svenska Dagbladet skriven av Maria Ludvigsson ges intrycket av att myndigheten för ungdoms- o civilsamhällesfrågor, MUCF, gett 4,3 miljoner till mångkulturellt centrum, MKC, för att ta fram en app mot rasism. 

Sidor